KZP w mediach


Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym

onet.pl 17.01.2024

05.02.2024

Dziennik Gazeta Prawna, 18 sierpnia 2022 nr 159 18.08.2022

19.08.2022

W mojej ocenie problem jest na tyle poważny, że wymaga interwencji prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Nie wiem, czy wydania opinii prawnej, zaskarżania wyroków KIO, które uzna za niewłaściwe, czy wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego lub przygotowania pilnej nowelizacji przepisów, która raz na zawsze rozwiałaby wątpliwości, ale coś bez wątpienia należy zrobić – komentuje Da riusz Ziembiński, radca prawny z kancelarii Ziembiński & Partnerzy. Sam stoi na stanowisku, że możliwość żądania zapłaty jedynie w terminie ważności wadium nie zabezpiecza wystarczająco interesu zamawiającego.

Ocena RZECZNIKA GENERALNEGO TSUE polskiej praktyki dot. tajemnicy przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 12.05.2022

12.05.2022

Mecenas Dariusz Ziembiński reprezentował przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej konsorcjum: ANTEA POLSKA S.A., Pectore-Eco Sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, w sporze przeciwko Zamawiającemu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Postępowanie zostało wszczęte na skutek wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez Krajową Izbę Odwoławczą w przedmiocie polskiej praktyki nadużywania przez wykonawców instytucji zastrzegania informacji składanych w przetargu, jako skutecznie objętych tajemnicą przedsiębiorstwa – Sprawa C-54/21.

W dniu 12 maja 2022 upubliczniono OPINIĘ RZECZNIKA GENERALNEGO
MANUELA CAMPOSA SANCHEZA-BORDONY, w tej sprawie w której przedstawił propozycję odpowiedzi na pytania zadane przez skład orzekający KIO w osobie Pani Anny Packo.

Opinia jest miażdżąca dla sposobu w jaki Skarb Państwa:  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dokonał w stosownym przetargu zbadania skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez wykonawców szerokiego katalogu dokumentów, co w rezultacie pozwoliło  na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z jednym z takich właśnie wykonawców.

Konferencja Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska

Sejm RP 12.04.2022

15.04.2022

W dniu 12.04.2022r. na Konferencji organizowanej przez Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska- Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni w zastępstwie mecenasa Dariusza Ziembińskiego wykład poprowadził r.pr. Paweł Kierończyk, partner KZP.

Rozprawa na Mount Everest Zamówień Publicznych

TSUE Luksemburg 16.03.2022

15.04.2022

Mecenas Dariusz Ziembiński z Kancelarii Ziembiński & Partnerzy (KZP) reprezentujący przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, konsorcjum ANTEA POLSKA S.A., Pectore-Eco sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, podkreślił wagę sprawy prejudycjalnej C-54/21, dla legalności decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej w kontekście prawidłowego zastosowania przez oferenta instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa ale też jej zbadania przez zamawiającego.

Techniczny kłopot na drodze jawności

Dziennik Gazeta Prawna 18.11.2020

20.11.2020

– Zupełnie nie rozumiem, dlaczego z nowej ustawy usunięto przepis, który jednoznacznie przesądzał, że umowy o zamówienia publiczne są jawne, co gwarantowało rzeczywisty dostęp do pełnej treści umowy i aneksów. Teraz zamawiający będą mieli pretekst, aby nie udostępniać treści umowy w trybie dostępu do informacji publicznej, co będzie wymuszać zbędne zaangażowanie sądów. Owszem, jeśli ktoś pójdzie do sądu, to prawdopodobnie wygra sprawę, ale to dodatkowe utrudnienie i koszty dla obywatela, co kłóci się z deklarowanym zwiększaniem transparentności działania państwa i z chęcią budowania nowoczesnego, świadomego i obywatelskiego społeczeństwa – ubolewa Dariusz Ziembiński, radca prawny z Kancelarii Ziembiński & Partnerzy.

Zamawiający nie są skorzy do zmian nierealnych warunków

Dziennik Gazeta Prawna 01.07.2020

04.07.2020

Epidemia spowodowała olbrzymie komplikacje w realizacji umów o zamówienia publiczne. Przerwane łańcuchy dostaw, absencja pracowników, nagłe skoki kursów walut – to tylko niektóre z czynników, które sprawiły, że wykonanie kontraktów na dotychczasowych warunkach stało się zwyczajnie niemożliwe.

Ministerstwo Rozwoju szybko to dostrzegło i zaproponowało regulacje, które miały temu przeciwdziałać. Zawarto je w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Jej art. 15r wprost dopuszczał zmiany w umowach spowodowane okolicznościami wywołanymi przez COVID-19. Obowiązująca od tygodnia tarcza 4.0 mówi już wprost, że zmiany te są obligatoryjne. Tyle że regulacje te dotyczą już zawartych i realizowanych umów.

– Nie wspominają natomiast o umowach, które dopiero teraz mają być zawarte, ale na warunkach proponowanych w ofertach składanych przed wybuchem pandemii. Warunkach, które dzisiaj często są po prostu niewykonalne, a zamawiający mimo to nie są skorzy do ich zmiany. Takich sytuacji jest mnóstwo, zwłaszcza przy zamówieniach na dostawy – ocenia Dariusz Ziembiński, radca prawny z Kancelarii Ziembiński & Partnerzy.

 

Przetargi nawet dla nieuczciwych

Dziennik Gazeta Prawna 27.08.2019

27.08.2019

Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia komisji pracującej nad projektem największe zastrzeżenia wzbudziła możliwość kłamania w przetargu i naruszania praw pracowniczych.

– Dla mnie ta zmiana jest szokująca. Zarzut składania nieprawdziwych informacji jest jednym z najczęściej podawanych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wciąż nie możemy sobie poradzić z tą patologią, a rezygnacja z obligatoryjnego wykluczenia spowoduje jeszcze większe nasilenie się tego zjawiska – argumentował Dariusz Ziembiński, radca prawny z Kancelarii Ziembiński i Partnerzy, ekspert Związku Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji”.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych tłumaczą zmiany chęcią uproszczenia procedur.

Radca prawny Dariusz Ziembiński: nowe Prawo zamówień publicznych to sukces, choć nie jest bez wad

Inżynieria 25.06.2019

27.06.2019

19 czerwca 2019 roku Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych (Pzp), przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych. Projekt ten był poprzedzony szerokimi, otwartymi i wielokrotnymi konsultacjami, zarówno z wykonawcami i zamawiającymi. To właśnie rozmach i ranga tego projektu oraz ambicja osób zaangażowanych spowodowały, że ustawa ta wreszcie znacząco wyrwała się ze skostniałego gorsetu sformalizowanej procedury. Teraz liczyć się będzie osiągnięcie ambitnego celu, a nie szybkie lub mechaniczne przejście procedury przetargowej.

Koniec z bezpodstawnym utajnianiem ofert

Dziennik Gazeta Prawna 26.03.2019

27.03.2019

Zarówno kontrole UZP, jak i orzecznictwo KIO potwierdzają bardziej rygorystyczne podejście do tajemnicy przedsiębiorstwa. Cieszy to ekspertów.

– Mieliśmy do czynienia z patologią, bo jak inaczej nazwać utajnianie praktycznie całej oferty oraz nawet samego uzasadnienia objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa oświadczeń i dokumentów. Dlatego cieszy obecne podejście traktujące tajemnicę przedsiębiorstwa jako ścisły wyjątek – ocenia Dariusz Ziembiński, radca prawny z Kancelarii Ziembiński i Partnerzy.

– Cały problem z tajemnicą przedsiębiorstwa polega na tym, że zazwyczaj nie chodzi o zachowanie poufności informacji, które rzeczywiście powinny być chronione. Chodzi przede wszystkim o to, by utrudnić konkurencji skontrolowanie poprawności oferty. Nabiera to szczególnego znaczenia także w kontekście częstego podawania nieprawdziwych informacji – dodaje ekspert.