Partnerzy


Dariusz Ziembiński

Radca prawny, specjalista w zakresie: prawa zamówień publicznych, procedury administracyjnej, ochrony uczciwej konkurencji, partnerstwa publiczno prywatnego, prawa procesowego, prawa ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, konstytucji dla biznesu, prawa kontraktowego i prawa procesowego oraz prawa karnego gospodarczego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2000 roku, a w 2005 roku założył własną firmę doradczą: Konsultanci Zamówień Publicznych (KZP), która świadczyła kompleksowe usługi w obszarze zamówień publicznych. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, Krajową Izbą Odwoławczą oraz komisjami orzekających ws. o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Prowadzi szkolenia i seminaria. Aktywny lobbysta racjonalizatorskich zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zrzeszającymi poszczególne sektory biznesu, chcącymi współkształtować regulacje prawne, dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych. Jako obserwator uczestnik Rady Dialogu Społecznego i gość na posiedzeniach Rady Ekspertów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Sędzia Sądu Pojednawczego przy OIGD. Autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.

dziembinski@kzp.net.pl

Karolina Jamrozik

Radca Prawny, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, prawa nieruchomości, prawa procesowego oraz prawa zamówień publicznych. Posiada również doświadczenie w reprezentacji Klientów w sprawach karnych przed sądami i organami ścigania.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską z zakresu prawa samorządu terytorialnego obroniła w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Amerykańskiego. Była członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, gdzie odbyła aplikację adwokacką, a od 2016 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując dla warszawskich kancelarii prawniczych, urzędów administracji publicznej oraz prowadząc indywidualną praktykę. Posiada bogatą praktykę w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa nieruchomości, w tym w sprawach o zasiedzenie, odszkodowanie, uzgodnienie księgi wieczystej, wykonanie umów przedwstępnych i deweloperskich. Doradza przy transakcjach dotyczących nieruchomości. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

kjamrozik@kzp.net.pl

Paweł Kierończyk

Radca prawny, specjalista z zakresu obsługi inwestycji budowlanych oraz z zakresu prowadzenia spraw sądowych dotyczących szeroko rozumianego budownictwa, w tym również z zakresu kontraktów opartych o wzorce FIDIC.

Specjalista w obszarze umów o roboty budowlane, reprezentujący wykonawców i podwykonawców realizujących projekty infrastrukturalne dotyczące przede wszystkim budowy dróg.

Doradzał także przy projektach z zakresu energii odnawialnej i ochrony środowiska. Reprezentował Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących uzyskania decyzji administracyjnych związanych z inwestycjami budowlanymi, w tym decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę.

Posiada również doświadczenie z zakresu kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych tworzących międzynarodowe grupy kapitałowe, które zdobywał pracując jako in house lawyer. Sporządza pisma, analizy, opinie prawne i wzory umów. Biegle włada językiem angielskim.

pkieronczyk@kzp.net.pl

pkieronczyk@kzp.net.pl

Krzysztof Mikoda

Radca prawny, specjalista w zakresie: prawa zamówień publicznych, prawa autorskiego, prawa cywilnego, prawa kontraktowego, prawa procesowego oraz ochrony danych osobowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wyróżnieniem. Wieloletni pracownik Zamawiających, posiadający doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań publicznych prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Były pracownik firmy doradczej specjalizującej się w zamówieniach publicznych. Dokonuje analiz, sporządza opinie oraz doradza w zakresie prowadzonej procedury przetargowej. Posiada znaczne doświadczenie w reprezentacji Wykonawców przed Zespołami Arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą. Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z tematyki zamówień publicznych. Biegle włada językiem angielskim.

kmikoda@kzp.net.pl

Żaklina Ossowska

Radca prawny, specjalistka w zakresie: prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego i wsparcia kontraktowego (w tym w zakresie negocjacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów), a także w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dot. dumpingu, oraz prawa europejskiego.

Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów podyplomowych LL.M. na University of Groningen, Holandia, w zakresie International Economic and Business Law. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej Klienta, które zdobyła pracując w międzynarodowej korporacji jako in house lawyer. Od 2010 roku specjalizuje się w zamówieniach publicznych oraz niepublicznych, prowadząc postępowania o udzielenie zamówienia zarówno z ramienia wykonawców jak i zamawiających. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Z sukcesem prowadzi negocjacje zarówno w ramach odnośnych trybów przetargowych oraz reprezentując kontrahenta w negocjacjach biznesowych. Sporządza pisma procesowe, opinie prawne, wzory umów, regulaminy. Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z tematyki zamówień publicznych. Biegle włada językiem angielskim.

zossowska@kzp.net.pl

Mateusz Pająk

Radca prawny, specjalista w zakresie: prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa
procesowego, prawa kontraktowego oraz finansów publicznych.

Prace magisterską poświęcił roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w systemie zamówień
publicznych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych oraz procesu
inwestycyjno-budowlanego.

Specjalista w branży IT, lotniczej, motoryzacyjnej oraz medycznej. Z sukcesem przeprowadził jedno
z pierwszych w Polsce postępowań w trybie partnerstwa innowacyjnego. Uczestniczył w
zamówieniach opartych na wykorzystaniu informacji niejawnych.

Specjalizuje się w reprezentowaniu Zamawiających oraz Wykonawców w postępowaniach
odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzi szkolenia z tematyki zamówień
publicznych.

mpajak@kzp.net.pl

Szymon Stawicki

Radca Prawny, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa procesowego, jak również w zakresie prawa i procedury administracyjnej oraz obsłudze procesów inwestycyjnych, a także w prawie spółek.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, której jest członkiem.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach prawniczych, a także jako prawnik  in-house w spółkach handlowych z branży IT, motoryzacyjnej oraz z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych. Posiada kompleksowe doświadczenie w procesie programowania, planowania, i realizacji procesów inwestycyjnych, począwszy od uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę po wybór wykonawcy i nadzór nad procesem realizacji inwestycji.

Posiada także doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym grup kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Koordynował procesy łączenia, likwidacji i restrukturyzacji spółek handlowych.  Współpracuje z komórkami inwestycyjnymi i sprzedażowymi obsługiwanych podmiotów, sporządza analizy, opinie prawne oraz pisma procesowe,  doradza również przy negocjowaniu umów.

sstawicki@kzp.net.pl

Ewelina Toborek

Radca Prawny, specjalista w zakresie: prawa zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej, procedury administracyjnej, regulacji dotyczących informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, prawa kontraktowego, prawa procesowego.

Absolwentka studiów prawniczych na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie oraz na L’ Uniwersité d’ Orlaéns we Francji. Ukończyła także studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz z prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie aplikację radcowską w Warszawie.

Doświadczenie zdobyła m. in. w pracy w instytucjach administracji publicznej oraz jednostkach budżetowych zajmujących się kontrolą zamówień publicznych realizowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Interreg. Posiada doświadczenie w negocjowaniu i konstruowaniu umów, obsłudze prawnej departamentów zajmujących się systemami informatycznymi a także w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych. Sporządza pisma procesowe, opinie prawne, umowy, regulaminy. Biegle włada językiem francuskim.

etoborek@kzp.net.pl

Marek Tomasik

Ekspert ds. zamówień publicznych, a także specjalista w zakresie: ochrony danych osobowych oraz jawności w przetargach w świetle ustawy o jawności życia publicznego.

Były pracownik Urzędu Zamówień Publicznych i Zamawiających z sektora finansów publicznych, m.in. Biura Zamówień Publicznych m.st. Warszawy. Podczas pracy zawodowej nabył doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Były pracownik firmy doradczej specjalizującej się w zamówieniach publicznych, gdzie dokonywał analiz, sporządzał opinie oraz doradzał zamawiającym i Wykonawcom w zakresie prowadzonej procedury przetargowej. Specjalista w zakresie środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu Zamawiających oraz Wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Zespołem Arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą oraz w obsłudze Klientów z branży IT. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

mtomasik@kzp.net.pl

Natalia Płaszczyca

Menedżer biura

Jej zadaniem jest zarządzanie sprawami administracyjnymi Kancelarii, koordynacja podstawowych działań marketingowych i szkoleniowych, oraz zapewnienie wsparcia w codziennej pracy Partnerów.
Posiada wieloletnie doświadczenie administracyjne, zarówno w dużych korporacjach, jak i mniejszych przedsiębiorstwach. Wcześniej pełniła funkcję koordynatora biura, zajmując się wprowadzaniem procedur wewnętrznych oraz zarządzaniem projektami w środowisku międzynarodowym.
Ukończyła kurs profesjonalnego office managera w Akademii Biznesu MDDP oraz szkolenie Asystenta Prawnego organizowane przez Think Make Institute. Obecnie studiuje administrację.

Dodatkowo, posiada biegłą znajomość języka angielskiego.

nplaszczyca@kzp.net.pl