Usługi


Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Ziembiński & Partnerzy świadczy usługi prawnicze zarówno dla osób fizycznych – klientów indywidualnych, jak i osób prawnych – spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji i innych. Specjalizujemy się w następujących dziedzinach prawa.

Sprawna obsługa zamówień publicznych wymaga nie tylko dużej wiedzy prawniczej, ale również dogłębnej znajomości reguł i praktyki tego rynku, orzecznictwa w szczególności: Zespołów Arbitrów, Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów Okręgowych, czy opinii Urzędu Zamówień Publicznych oraz zwyczajów Zamawiających i Wykonawców. Dlatego też, nasz zespół na bieżąco aktualizują swoją wiedzę z tego zakresu.

Aby Klient w jak najszerszym stopniu skorzystał z naszej wiedzy, proponujemy świadczenie usług na podstawie Stałej Umowy Doradczej. W ramach tej umowy, w przypadku Zamawiającego, KZP kompleksowo przygotowuje oraz przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Natomiast w przypadku Wykonawców, stała umowa zapewnia Klientowi, że KZP na bieżąco – od momentu ukazania się ogłoszenia aż do jego rozstrzygnięcia – weryfikuje przestrzeganie przepisów ustawy Pzp przez Zamawiającego i Wykonawców.

Taki tryb współpracy, czyli bardzo blisko Klienta, pozwala na efektywne działanie, szybkie reagowanie i wskazywanie zagrożeń. W przypadku Zamawiających, jest to podejmowanie z najwyższą starannością działań zgodnych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaś w przypadku Wykonawców – sygnalizowanie możliwości zaskarżania ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wniosków, czy ofert, oraz odpowiednio wczesne wypracowanie rozwiązań prawnych, zgodnych z wymogami Zamawiającego i przepisami prawa.

KZP oferuje nawiązanie współpracy w zakresie usług doradczych, polegających na świadczeniu pomocy formalno-prawnej w toku procedury udzielania zamówienia publicznego, a w szczególności na:

 • udzielaniu konsultacji i sporządzanie opinii,
 • przygotowaniu lub ocenie pod względem formalno-prawnym treści ogłoszeń o zamówienie publiczne,
 • przygotowaniu lub ocenie pod względem formalno-prawnym specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • ocenie pod względem formalno-prawnym wniosków lub ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem badania zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • przygotowywanie dla Zamawiającego pism takich jak wezwanie do wyjaśnień, wezwanie do uzupełnień, wezwanie do wyrażenia zgody na poprawienie omyłki, wezwanie do wyjaśnienia elementów cenotwórczych złożonej ceny ofertowej, wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą, informacji o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz o wyborze oferty najkorzystniejsze,
 • przygotowywanie dla Wykonawcy pism z wyjaśnieniami nieprecyzyjnych treści oferty, wyjaśnieniami elementów cenotwórczych, uzupełnień, wyrażanie zgody na poprawienie omyłek, bieżącej korespondencji z Zamawiającym
 • sporządzaniu informacji o czynnościach Zamawiającego niezgodnych z przepisami ustawy, odwołań, odpowiedzi na odwołania, przystąpień, sprzeciwów, opozycji oraz skarg,
 • zastępstwie w postępowaniu odwoławczym i skargowym.

Dodatkowo w ramach umowy KZP udziela:

 • bieżących wskazówek w rozwiązywaniu napotykanych problemów korzystając min.: ze środków komunikacji takich jak fax., telefon, e-mail,
 • konsultacji, zarówno w siedzibie Klienta, jak i w siedzibie KZP, lub w uzgodnionym miejscu i terminie.

KZP zapewnia profesjonalne doradztwo w sprawach mogących skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

KZP świadczy pomoc prawną w postępowaniach w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

 • w postępowaniach wyjaśniających prowadzonych przez rzeczników dyscypliny,
 • w postępowaniach przed komisjami orzekającymi,
 • w postępowaniach odwoławczych przed Główną Komisją Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Zakres usług świadczonych przez KZP w zakresie dyscypliny finansów publicznych obejmuje ponadto prowadzenie szkoleń.

Rozliczenia dotacji UEKZP zapewnia kompleksowe usługi doradcze z zakresu funduszy strukturalnych. Prawnicy z zespołu KZP współpracują zarówno z instytucjami wdrażającymi system funduszy strukturalnych, podmiotami udzielającymi pomocy, jak i beneficjentami wsparcia publicznego.

Usługi świadczone przez KZP w zakresie funduszy strukturalnych obejmują:

 • pomoc w postępowaniach dotyczących korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków unijnych,
 • doradztwo w postępowaniach spornych związanych z udzielaniem wsparcia z funduszy UE.

Prawo handlowe i korporacyjne

KZP świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa handlowego i korporacyjnego. W materii prawa handlowego zakres usług oferowanych przez KZP obejmuje w szczególności:

 • opracowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów cywilnych i gospodarczych,
 • doradztwo prawne w zakresie złożonych transakcji gospodarczych,
 • bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych. Prawo korporacyjne jest jedną z wiodących specjalizacji KZP. Doświadczenie prawników KZP obejmuje m.in. zakładanie i likwidację spółek, łączenie, podział i przekształcanie spółek, niestandardowe podwyższenia kapitału zakładowego, przymusowe wykupy akcji. KZP świadczy doradztwo w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia tejże działalności.

Usługi świadczone w tym zakresie przez KZP obejmują między innymi:

 • rejestrację spółek, w tym przygotowanie i składanie wniosków do sądu rejestrowego,
 • zakładanie i obsługę spółek, oddziałów, przedstawicielstw oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym przygotowywanie aktów założycielskich spółek (umów i statutów), przygotowywanie projektów uchwał walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, zaskarżanie uchwał,
 • pomoc prawną przy organizacji i prowadzeniu zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
 • zmiany w organach spółek, w tym przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu członków zarządu oraz rady nadzorczej oraz składanie do sądu rejestrowego odpowiednich wniosków,
 • podział, łączenie, przekształcanie i likwidację spółek, w tym przygotowywanie dokumentów dotyczących podziału, łączenia, przekształcania i likwidacji spółek (planów połączenia, koniecznych uchwał), składanie do sądu rejestrowego odpowiednich wniosków,
 • obsługę prawną organów spółek kapitałowych,
 • reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w zakresie odpowiedzialności członków zarządu,
 • doradztwo przy sprzedaży udziałów.

Prawo upadłościowe

KZP świadczy kompleksową obsługę prawną uczestnikom postępowań upadłościowych wszystkich etapach postępowania upadłościowego. Prawnicy z zespołu KZP zapewniają profesjonalne doradztwo dotyczące spraw związanych z upadłością, w szczególności:

 • przygotowują wnioski o ogłoszenie upadłości,
 • składają zgłoszenia wierzytelności,
 • reprezentują w postępowaniu upadłościowym,
 • doradzają przy opracowywaniu i wdrażaniu propozycji układowych,
 • prowadzą postępowania o wyłączenie mienia osób trzecich z masy upadłości,
 • przygotowują opinie prawne o kwestiach szczególnie istotnych i skomplikowanych pod względem prawnym.

Prawo cywilne

KZP zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Oferta KZP obejmuje w szczególności doradztwo w następujących kwestiach:

 • problematyka własności, innych praw rzeczowych oraz stosunków zobowiązaniowych,
 • obrót cywilny i gospodarczy,
 • obsługa umów i negocjacji,
 • realizacja roszczeń,
 • zabezpieczanie kontraktów,
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające.

Prawnicy z zespołu KZP w szczególności specjalizują się w prawie umów. W związku z powyższym KZP świadczy usługi doradcze we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnych, zarówno w obrocie profesjonalnym, jak i konsumenckim, w tym:

 • przygotowuje, negocjuje i opiniuje umowy,
 • doradza w trakcie wykonywania umów,
 • pomaga weryfikować i dochodzić roszczeń wynikających z umów.

W ramach swej specjalizacji prawnicy z zespołu KZP doradzają co do wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy naszych klientów oraz zwracają szczególną uwagę na możliwie szerokie rozpoznanie i zabezpieczenie wszystkich rodzajów ryzyk związanych z przygotowywanymi i negocjowanymi umowami.

Prawo autorskie

KZP świadczy w zakresie prawa autorskiego szerokie spektrum usług, zapewniając swoim klientom możliwie kompleksową obsługę prawną. Usługi oferowane przez KZP obejmują:

 • sporządzanie opinii,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących naruszenia praw autorskich;
 • pomoc w projektowaniu umów i negocjacjach, w tym w sporządzaniu umów o eksploatację utworów na potrzeby producentów, wydawców, instytucji kultury,
 • ochronę danych, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, w tym sporządzanie i negocjowanie umów o zachowaniu poufności oraz licencji know-how, reprezentację w sporach dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • kontakty z organizacjami zbiorowego zarządzania, Prawnicy z zespołu KZP specjalizują się w zagadnieniach dotyczących przeniesienia praw, udzielania różnego rodzaju licencji na korzystanie z praw wyłącznych, odpowiedzialności za naruszenia itp.

Prawo gospodarcze

KZP specjalizuje się w pełnej obsłudze prawnej przedsiębiorców, w zakresie wszystkich spraw, jakie są związane z podejmowaniem, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej, w szczególności w materii:

 • szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego, nieruchomości, hipotek,zastawów,
 • przygotowywania i opiniowanie umów z dziedziny obrotu gospodarczego takich jak umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu, agencyjne, factoringu, rachunku bankowego a także dotyczących poręczeń i kompensat należności;
 • prawa wekslowego i czekowego;
 • zabezpieczeń umów i cesji wierzytelności;
 • prawa bankowego, w tym umów rachunku bankowego, kredytów, poręczeń, akredytyw, gwarancji bankowych oraz innych czynności bankowych;
 • reprezentacji przedsiębiorców przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • reprezentacji przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach cywilnych i gospodarczych;
 • windykacji i egzekucji.

Prawnicy z zespołu KZP w szczególności specjalizują się w prawie umów. W związku z powyższym KZP świadczy usługi doradcze we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnych, w tym dotyczących złożonych transakcji gospodarczych.

Nieuczciwa konkurencja

Jedną z wiodących specjalizacji KZP jest prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prawnicy z zespołu KZP doradzają w kwestiach materialnych i procesowych związanych z czynami nieuczciwej konkurencji, w tym zagadnieniach uzyskania sądowego zabezpieczenia powództwa. W ramach świadczonej obsługi prawnej KZP zapewnia doradztwo w kwestiach takich jak:

 • utrudnianie dostępu do rynku, w tym pobieranie innych niż marża opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży
 • oznaczenia przedsiębiorstwa i oznaczenia geograficzne towarów,
 • naśladownictwo produktów,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nieuczciwa reklama a także reklama zabroniona przez prawo

KZP zapewnia również pomoc prawną w sprawach sądowych dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji.

KZP zapewnia doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami. Prawnicy z zespołu KZP zajmują się w szczególności:

 • doradztwem w zakresie nabywania (w tym wykupu lub wywłaszczenia) i zbywania nieruchomości, w tym przygotowują, negocjują i opiniują umowy oraz doradzają na etapie ich wykonywania,
 • doradztwem w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania, w tym przygotowują, negocjują i opiniują umowy najmu i dzierżawy oraz doradzają na etapie ich wykonywania,
 • analizą stanu prawnego nieruchomości oraz doradztwem co do najlepszych sposobów usunięcia negatywnych wyników takich analiz,
 • doradztwem przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w szczególności ograniczonych praw rzeczowych,
 • doradztwem we wszelkich aspektach prywatno i publicznoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości,
 • doradztwem i reprezentowaniem cudzoziemców w procesie pozyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości.
 • zastępstwem procesowym w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczące nieruchomości, w tym dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych. Jedną z wiodących specjalizacji KZP jest doradztwo w zakresie szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Prawnicy z zespołu KZP zajmują się w szczególności:
 • opracowywaniem i negocjowaniem kontraktów budowlanych oraz umów o prace projektowe,
 • doradztwem w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz procesu inwestycyjnego.

Realizacja usług świadczonych przez KZP jest wspomagana przez specjalistów z zakresu innych dziedzin prawa, m.in. doradców podatkowych i prawników specjalizujących się w zakresie finansowania inwestycji oraz relacji z bankami.

KZP zapewnia kompleksową obsługę prawną zarówno w zakresie materialnego prawa administracyjnego jak i postępowania administracyjnego. Prawnicy z zespołu KZP reprezentują Klientów na wszystkich etapach postępowań z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego.

Zakres spraw prowadzonych przez KZP obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, w szczególności dotyczących zezwoleń i koncesji,
 • sporządzanie wszelkich podań, wniosków i innych pism składanych w postępowaniu administracyjnym,
 • sporządzanie odwołań oraz skarg od decyzji organów administracyjnych,
 • reprezentację przed organami administracyjnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • doradztwo i zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, dochodzenie odszkodowań za szkody wyrządzone bezprawnymi decyzjami,
 • administracyjnymi,
 • sporządzanie opinii prawnych.

KZP powadzi następujące postępowania sądowe i administracyjne:

 • sprawy cywilne i gospodarcze przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym,
 • sprawy administracyjne przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • postępowania administracyjne przed Prezesem UOKiK oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • sprawy gospodarcze przed sądami arbitrażowymi,
 • postępowania upadłościowe i naprawcze,
 • postępowania przed sądami pracy w sporach ze stosunków pracy,

W odniesieniu do postępowań sądowych, podejmujemy się ich mediacji, tj. prowadzenia postępowań przedsądowych mających na celu polubowne rozwiązanie sporu. Jeżeli postępowanie polubowne nie skłoni strony do rozwiązania sporu, podejmujemy się prowadzenia postępowań sądowych w ramach postępowania zwykłego, klauzulowego oraz postępowań odrębnych, w szczególności postępowania nakazowego, upominawczego, EPU oraz uproszczonego.

Prowadzimy również postępowania spadkowe, w szczególności o ustalenie kręgu spadkobierców klientów i mających na celu uzyskanie tytułu wykonawczego na spadkobiercę.

Obrona w sprawach karnych i o wykroczenia, w postępowaniach przygotowawczych i przed sądami powszechnymi obu instancji, a także w postępowaniach wykonawczych.

Reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w sprawach karnych, w postępowaniach przygotowawczych i przed sądami obu instancji.