Opracowania


Jeśli nie referencje, to co?

22.03.2023

Przepisy rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych pozwalają w pewnych przypadkach, aby zamiast referencji lub innych dokumentów sporządzonych przed odbiorcę referencyjnych dostaw lub usług przedstawić oświadczenie własne wykonawcy. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze wnioski dotyczące praktycznego zastosowania tej możliwości, wynikające z aktualnego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

Dlaczego elektromobilność elektryzuje Zamawiających?

15.03.2023

Znowelizowana ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada na zamawiających nowe obowiązki dotyczące zapewnienia minimalnych poziomów docelowych udziału nisko i zeroemisyjnych pojazdów.

Co to dokładnie oznacza dla zamawiających?

Jak TSUE rozprawia się ze zmową przetargową – czyli zasada równego traktowania zamiast twardego rygoru dowodowego

22.02.2023

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C‑416/21 wskazał sytuację, która obligują zamawiającego do uznania, że oferty nie zostały złożone samodzielnie i niezależnie, lecz w sposób zakłócający konkurencję. W takim przypadku wyrugowanie tych ofert z postępowania może nastąpić na podstawie zasady równego traktowania, bez konieczności przeprowadzania dowodu na zawarcie zmowy przetargowej.

Warunki udziału w postępowaniu muszą być postrzegane przez pryzmat przedmiotu zamówienia, ale nie muszą być z nim tożsame.

08.02.2023

W jaki sposób należy interpretować warunki udziału w postępowaniu? Czy warunek związany z przedmiotem zamówienia to warunek dokładnie odpowiadający przedmiotowi zamówienia? Warunki udziału w postępowaniu muszą być związane z przedmiotem zamówienia. Kwestia ta wydaje się być oczywista, niemniej jak pokazuje orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej – często nie jest, a sposób interpretowania warunków udziału w postępowaniu przysparza jego uczestnikom wielu problemów.

Termin wystąpienia z powództwem waloryzacyjnym

24.01.2023

Przepis art. 3571 kc nie określa terminu realizacji uprawnienia polegającego na wystąpieniu do sądu z żądaniem ukształtowania lub rozwiązania stosunku prawnego w obliczu nadzwyczajnej zmiany stosunków. Warto jednak zastanowić się do kiedy w ogóle możliwe jest wystąpienie z powództwem waloryzacyjnym na podstawie powołanego przepisu.