Opracowania


Brak automatyzmu zamawiającego po uwzględnieniu odwołania

23.11.2022

Uwzględnienie przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu – czy zawsze zamawiający musi wykonać, powtórzyć lub unieważnić czynności zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu?

Stosownie do przepisu art. 522 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Analogiczny skutek dla zamawiającego został przewidziany w sytuacjach opisanych w art. 522 ust. 2 – 4 ustawy Pzp. Co to oznacza w praktyce? W artykule poświęconym tej tematyce przyjrzymy się bliżej kwestii konieczności wykonania przez zamawiającego żądań sformułowanych w treści odwołania.

Tajemnica Przedsiębiorstwa | Wnioski z orzeczenia TSUE

18.11.2022

Mecenas Dariusz Ziembiński reprezentował przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej konsorcjum: ANTEA POLSKA S.A., Pectore-Eco Sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, w sporze przeciwko Zamawiającemu: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Sprawa C-54/2. TSUE ogłosił wyrok  w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą. Poniższe opracowanie zawiera wnioski płynące z orzeczenia TSUE.

TSUE – pytania prejudycjalne

16.11.2022

Mecenas Dariusz Ziembiński reprezentował przed Trybunałem Sprawiedliwości Klienta, w sporze przeciwko Zamawiającemu. Postępowanie zostało wszczęte na skutek wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez Krajową Izbę Odwoławczą w przedmiocie polskiej praktyki nadużywania przez wykonawców instytucji zastrzegania informacji składanych w przetargu, jako skutecznie objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Wykonanie zastępcze – należyta staranność

09.11.2022

Koszty wykonania zastępczego, do których pokrycia zobowiązany jest wykonawca, nie mogą być kosztami nadmiernymi, nieuzasadnionymi, a roszczenie o zwrot wyłożonych kosztów wykonania zastępczego ogranicza się tylko do kosztów uzasadnionych, czyli koniecznych.

Błąd projektu budowlanego nie jest ryzykiem wykonawcy robót budowlanych

03.11.2022

Na gruncie kodeksowych przepisów dotyczących umowy o roboty budowlane należy wyraźnie odróżnić zaprojektowanie robót od ich wykonania. W klasycznej formule realizacji kontraktu ryzyko dostarczenia prawidłowego  projektu budowlanego obciąża inwestora, zaś wykonawca ma w oparciu o ten projekt i zasady wiedzy technicznej wybudować obiekt i oddać go inwestorowi. Innymi słowy klasyczny wykonawca robót nie musi być specjalistą z zakresu projektowania, ani też dysponować takim personelem.

Rażąco niska cena – obowiązki dowodowe w świetle PZP

27.10.2022

Prawo zamówień publicznych surowo sankcjonuje zaoferowanie rażąco niskiej ceny lub kosztu za przedmiot zamówienia. Do zastosowania sankcji odrzucenia oferty nie może jednak dojść bez przeprowadzenia szczególnej procedury wyjaśniającej cenę, uregulowanej w art. 224 Pzp. O tym, czy cena powinna być wyjaśniana, czy została wyjaśniona, czy jest rażąco niska decydują okoliczności danego postępowania. O tym kto dane okoliczności powinien udowodnić decyduje ustawa.

Wykluczenie z przetargu publicznego – ugoda w JEDZ

12.10.2022

Ugody z publicznym zamawiającym są coraz częściej zawierane. Lecz czy ta forma przedwczesnego zakończenia problematycznego kontraktu, również rodzi obowiązek wykazania w JEDZ, jako potencjalna podstawa wykluczenia z przetargu publicznego? Niejako nie, a jednak tak.

Planowana zmiana przepisów o waloryzacji wynagrodzeń w zamówieniach publicznych

04.10.2022

Obowiązująca ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych („ustawa Pzp”) zawiera przepis art. 439 nakazujący obligatoryjnie zamieszczać klauzulę waloryzacyjną w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Praktyka pokazała jednak, że dotychczasowe rozwiązanie ustawowe nie zapewnia wykonawcom publicznych kontraktów odpowiedniej ochrony przed skutkami szalejącej inflacji.