Opracowania


Czy samo przekroczenie założonego „budżetu” uprawnia zamawiającego do unieważnienia postępowania?

27.03.2024

Zgodnie z art. 255 pkt 3 obowiązującej ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Bardzo podobne brzmienie miał art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z 2004 r.  W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącym ww. artykułu najczęściej przyjmowano, że już samo przekroczenie przez zaoferowane ceny podanej przez zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, uprawnia zamawiającego do unieważnienia postępowania. Można było przypuszczać, że takie dominujące rozumienie tego przepisu utrzyma się także po wejściu w życie aktualnie obowiązującej ustawy Pzp. Tymczasem analiza najnowszego orzecznictwa Izby wskazuje, że unieważnienie postępowania z powodu przekroczenia założonego „budżetu” zamawiającego nie jest wcale takie proste i nie może następować automatycznie.  

Koncepcja realizacji zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” pod lupą Zamawiającego już na etapie przetargu – standardy postępowania według najnowszego orzecznictwa

20.03.2024

W postępowaniach prowadzonych przez GDDKiA na zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wykonawcy dość często na etapie po złożeniu oferty, mierzą się z koniecznością udzielenia odpowiedzi na szczegółowe pytania, w tym dotyczące rozwiązań technicznych przyjętych do oferty. Takie postępowanie wyjaśniające wszczynane jest przez tego Zamawiającego bez związku z jakimikolwiek wątpliwościami wynikającymi z treści złożonego w ofercie oświadczenia.Praktyka Zamawiającego obciąża wykonawców, nie tylko dodatkową pracą ale i ryzykiem niespełnienia oczekiwań Zamawiającego związanych z wyjaśnieniem szczegółów oferty. Sąd Okręgowy w Warszawie  w wyroku wydanym sprawie o sygn. akt: XXIII Zs 6/23, szeroko dotychczas komentowanym, dał Zamawiającemu zielone światło. Zamawiający ma prawo pytać o szczegóły oferty, a wykonawcy obowiązek udzielenia odpowiedzi

Nieprzewidywalność zmiany stosunków przy waloryzacji

18.03.2024

W szczególności po agresji Rosji na Ukrainę dały się we znaki istotne, nadzwyczajne wzrosty większości asortymentów – zwłaszcza na rynku budowlanym. Nieprzewidywalność tego zjawiska nawet po dwóch latach trwania wojny wciąż pozostaje zagadką przy bieżącym kalkulowaniu ofert przetargowych. Najpierw epidemia COVID-19, a teraz wojna w Ukrainie oraz liczne napięcia polityczne na świecie, na stałe zdestabilizowały gospodarkę światową. Dlatego też zmiana stosunków, a ściśle rzecz ujmując jej skutki, w zasadzie pozostają nadal niemożliwe do przewidzenia. Jest to szczególnie ważne, gdyż w praktyce o wyborze oferty najkorzystniejszej wciąż decyduje cena. Jeżeli więc zamawiający nie zdecyduje się na zawarcie ugody, to wykonawcy wciąż będą domagać się zmiany zobowiązania przez sąd wykorzystując dużą (art. 3571 kc) lub małą (art. 632 § 2, art. 3581 § 3 kc) klauzulę rebus sic stantibus.

Jak skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy

13.03.2024

Funkcją zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest zagwarantowanie uprawnionemu tj. zamawiającemu wobec wykonawcy, wykonawcy wobec podwykonawcy lub podwykonawcy wobec dalszego podwykonawcy, co najmniej częściowego, czyli do osiągnięcia umownego limitu, pokrycia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie dotyczy roszczeń pieniężnych, w szczególności o zapłatę: odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zwłoki w wykonaniu umowy, niemożności świadczenia, za którą wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) ponosi odpowiedzialność, kary umownej zastrzeżonej na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania i to niezależnie od faktu powstania szkody.Czy jednak zaistnienie przesłanki skorzystania z zabezpieczenia powoduje konieczność złożenia przez uprawnionego oświadczenia o potrąceniu swojej wierzytelności z z wierzytelnością zobowiązanego (wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy)?

Rażąca strata, a rozdział ryzyk wzrostu cen

04.03.2024

Nie ulega wątpliwości, iż nie każdy kontrakt musi kończyć się zyskiem, może natomiast zakończyć się stratą, i to wykraczającą poza normalne ryzyko kontaktowe albo rażącą stratą, która może podlegać kompensacji w ramach małej lub dużej klauzuli rebus sic stantibus. Takiej straty nie powinno się dzielić po połowie, lecz jeśli zostanie stwierdzona, to powinna w całości być przypisana do inwestora, który jest beneficjentem procesu budowlanego.