Wszystko, co trzeba wiedzieć o cofnięciu odwołania wniesionego do Krajowej Izby Odwoławczej21.06.2023

Prawo do cofnięcia odwołania

Odwołujący jest dysponentem wniesionego przez siebie odwołania i może je cofnąć do czasu zamknięcia rozprawy. Dla skuteczności cofnięcia odwołania, nie jest wymagana zgoda zamawiającego czy innych uczestników postępowania, a jego skutek w postaci umorzenia postępowania powstaje z mocy prawa.

 

Kiedy cofnąć odwołanie?

Moment cofnięcia odwołania jest bardzo ważny z finansowego punktu widzenia. A zatem kiedy cofnąć odwołanie?:

  • Najkorzystniejsze dla wykonawcy będzie cofnięcie odwołania najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem rozprawy. W takiej sytuacji straci jedynie 10% wpisu od odwołania, a pozostała kwota zostanie zwrócona przez KIO.
  • Jeżeli wykonawca cofnie odwołanie w dniu rozprawy, ale przed jej otwarciem – czyli przed lub na posiedzeniu które poprzedza rozprawę, wówczas wykonawca odzyska 90% wpisu, ale jednocześnie Krajowa Izba Odwoławcza nałoży na niego obowiązek zwrotu kosztów postępowania, poniesionych przez stronę przeciwną, w tym kwotę z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości 3.600 zł, jeśli strona jest przez niego reprezentowana i o to zawnioskuje.
  • Gdy wykonawca cofnie odwołanie po otwarciu rozprawy, wówczas będzie traktowany przez Krajową Izbę Odwoławczą tak jakby przegrał sprawę w całości. W takim przypadku wykonawca nie odzyska wpisu i jednocześnie poniesie pozostałe koszty postępowania.

 

Sposób cofnięcia odwołania

Cofnięcie odwołania dokonywane jest poprzez złożenie przez osobę prawidłowo umocowaną do reprezentowania odwołującego oświadczenia w piśmie spełniającym wymogi co do formy oraz sposobu jego wniesienia wskazane w art. 58 ustawy Pzp (tj. w formie pisemnej albo elektronicznej albo w postaci elektronicznej wnoszonego odpowiednio za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) bądź ustnie do protokołu podczas rozprawy przed KIO.

Dobrą praktyką, choć niewynikającą wprost z przepisów ustawy Pzp, jest powiadamianie zamawiającego oraz uczestników postępowania o cofnięciu odwołania.

 

Z życia wzięte

Sprawa prowadzona pod sygnaturą akt KIO 1313/23 pokazuje jak ważny jest sposób przekazywania Izbie informacji o cofnięciu odwołania oraz powiadamianie wszystkich uczestników postępowania o fakcie cofnięcia odwołania. Otóż w przedmiotowym stanie faktycznym, na posiedzeniu przed Krajową Izbą Odwoławczą pojawił się jedynie przystępujący. Izba otworzyła rozprawę, zamknęła ją i wyznaczyła termin ogłoszenia wyroku. Po kilku godzinach strony zostały poinformowane o tym, że Krajowa Izba Odwoławcza otwiera rozprawę na nowo, ponieważ po jej zamknięciu ujawniono okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odwołania. Okazało się, że tą nową okolicznością był fakt cofnięcia odwołania godzinę przed posiedzeniem za pomocą E-PUAP, czego Izba z jakichś przyczyn wcześniej nie wychwyciła, a uczestnicy postępowania nie otrzymali na ten temat żadnej informacji.

A zatem, aby uniknąć zbędnego zamieszania warto wysłać pismo o cofnięciu odwołania na adres mailowy Krajowej Izby Odwoławczej odwolania@uzp.gov.pl oraz do uczestników postępowania, którzy niejednokrotnie przyjeżdżają na posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej z miejsc znacznie oddalonych od Warszawy.

 

radca prawny Ewelina Toborek

etoborek@kzp.net.pl

 

 

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej na temat oferowanych usług.

Dziękujemy, że jesteś z nami 

Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane jako opinia prawna, w tym nie może służyć jako rekomendacja określonych działań, w szczególności w ramach działalności gospodarczej.

 

Aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach, zapisz się do naszego Newslettera.

  Zapraszamy również do obserwowania strony Kancelarii na  Linkedin