Warunki udziału w postępowaniu muszą być postrzegane przez pryzmat przedmiotu zamówienia, ale nie muszą być z nim tożsame.08.02.2023

Zgodnie z przepisem art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Z kolei stosownie do art. 116 ust. 1 ustawy Pzp – w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W szczególności zamawiający może wymagać, aby wykonawcy spełniali wymagania odpowiednich norm zarządzania jakością, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz systemów oraz norm zarządzania środowiskowego, wskazanych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.

Przykład

 

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 28 października 2022 r. (KIO 2689), wskazała, że wobec przywołanych wyżej przepisów ustawy Pzp, a regulujących sposób i zakres stawianych warunków udziału w postępowaniu, warunki udziału w postępowaniu muszą być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do tego przedmiotu, takie bowiem określenie warunków udziału w postępowaniu umożliwia otwarcie rynku dla wykonawców, którzy swoim doświadczeniem gwarantują pewność, co do rzetelnego i prawidłowego wykonania zamówienia.

 

Wobec powyższego Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że w postępowaniu dotyczącym budowy kąpieliska przeznaczonego dla ludzi, warunek udziału w postępowaniu polegający na dysponowaniu projektantem w specjalności architektonicznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który posiada doświadczenie w projektowaniu dokumentacji branżowej basenu, pływalni lub kąpielisk nie spełnia projektant, który zaprojektował taką dokumentację dla basenu dla zwierząt. Pomimo tego, że nie ma legalnej definicji pojęcia „basen” i przystępujący jak i zamawiający przedstawiali interpretację, zgodnie z którą dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu można było wykazać się zaprojektowaniem dokumentacji branżowej jakiegokolwiek basenu (także i takiego dla zwierząt), w tym przypadku Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że warunek udziału w postępowaniu musi być interpretowany przez pryzmat przedmiotu zamówienia. Zatem jeśli przedmiotem zamówienia jest budowa kąpieliska dla ludzi, należało wykazać się doświadczeniem w projektowaniu dokumentacji branżowej basenu także przeznaczonego dla ludzi.

 

Warunki udziału w postępowaniu nie muszą być tożsame z przedmiotem zamówienia

Dostrzeżenia przy tym wymaga, że ustawodawca nie nałożył na zamawiających obowiązku formułowania warunków w taki sposób, który w pełni odzwierciedla przedmiot zamówienia, lecz pozostawił zamawiającym swobodę w tym zakresie, stwierdzając jedynie, że warunki udziału w postępowaniu muszą być związane z przedmiotem zamówienia oraz określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, tak aby w sposób niezasadny nie ograniczały dostępu wykonawcom do rynku zamówień publicznych.

 

Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej oczywistym jest, że warunek nie musi odzwierciedlać w stu procentach opisu przedmiotu zamówienia, gdyż powinien być do tego opisu w takiej proporcji, która jest wystarczająca do uznania wykonawcy za zdolnego do wykonania zamówienia, ale jednocześnie nie jest oderwana od przedmiotu zamówienia. Za Krajową Izbą Odwoławczą (KIO 457/20) wskazać należy, że „Zdolny do wykonania zamówienia to nie zawsze taki wykonawca, który wykonał identyczne zamówienie z obecnie zamawianym”.

 

Co to oznacza w praktyce?

 

Wykonawcy przygotowując ofertę czy też wnosząc odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i formułując zarzuty dotyczące niespełnienia warunku udziału w postępowaniu przez konkurenta muszą mieć świadomość powyższych regulacji, z których wynika, że:

  • interpretacja warunku udziału w postępowaniu musi odbywać się przez pryzmat przedmiotu zamówienia,
  • ale jednocześnie warunek udziału w postępowaniu nie musi dokładnie odpowiadać przedmiotowi zamówienia, a jedynie pozostawać z nim w uzasadnionej proporcji.

 

Często uchwycenie tej granicy nie jest oczywiste.

radca prawny Ewelina Toborek

etoborek@kzp.net.pl

 

 

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej na temat oferowanych usług.

kzp artykuły

Dziękujemy, że jesteś z nami 

Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane jako opinia prawna, w tym nie może służyć jako rekomendacja określonych działań, w szczególności w ramach działalności gospodarczej.

 

Aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach, zapisz się do naszego Newslettera.

Napisz do nas wiadomość na kzp@kzp.net.pl o tytule „Newsletter”, aby otrzymać dostęp.

  Zapraszamy również do obserwowania strony Kancelarii na  Linkedin