Czy w postępowaniu odwoławczym można zmusić stronę przeciwną do przedstawienia niekorzystnych dla niej dowodów?15.02.2023

Skomplikowany charakter spraw rozpatrywanych przed Izbą sprawia, że często dochodzi do sytuacji gdzie wiemy o istnieniu dowodu, którym dysponuje wyłącznie strona przeciwna. Nie mając możliwości samodzielnego przedłożenia takiego dowodu, należy rozważyć wykorzystanie artykułu 536 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Art. 536 Skład orzekający może zobowiązać strony oraz uczestników postępowania odwoławczego do przedstawienia dokumentów lub innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia odwołania.

Przedmiotowy przepis koresponduje z treścią art. 534 ust. 2 Pzp, który stanowi, że Izba może z urzędu dopuścić dowód niewskazany przez stronę, a także z art. 531 Pzp, zgodnie z którym przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Wiąże się to również z uprawnieniem Izby do prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Tym samym, Izba może przeprowadzić postępowanie dowodowe niezależnie od inicjatywy stron, czemu służy uprawnienie Izby do zobowiązania stron oraz uczestników postępowania do przedstawienia dokumentów lub innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia odwołania. Warto jednak zwrócić uwagę, iż dopuszczalne jest formułowanie wniosków dowodowych o zobligowanie strony przeciwnej w trybie art. 536 ustawy Pzp do przedstawienia określonych dokumentów. Tego typu wnioski bywają uwzględnianie przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt nieco bardziej praktyczny, można przedstawić sytuację zaistniałą w jednym z tegorocznych postępowań odwoławczych. Przedmiotem zamówienia była dostawa komputerów.  Zamawiający wymagał przedstawienia dokumentów potwierdzających określoną wydajność w aplikacji testowej. Wybrany wykonawca złożył dokumenty, które nie zostały wygenerowane bezpośrednio w aplikacji testowej, a zostały nadpisane/zmodyfikowane w programie do edycji plików pdf. Tego typu działanie ukrywało m.in. rzeczywistą datę utworzenia plików z wynikiem testów, jego ewentualną modyfikację, a także nie miało też racjonalnego wytłumaczenia (prócz chęci ukrycia niewygodnych informacji). Odwołujący nie mogąc jednoznacznie udowodnić, iż pliki złożone prze konkurencyjnego wykonawcę zostały w sposób niedopuszczalny zmodyfikowane, wystąpił z wnioskiem o zobowiązanie konkurencyjnego wykonawcy w trybie art. 536 ustawy Pzp do przedstawienia oryginalnych plików testowych. Wniosek został umotywowany przedstawieniem opisanych wyżej wątpliwości co do autentyczności dokumentów. Izba uwzględniła wniosek i rzeczywiście zobowiązała jedną ze stron do przedstawienia określonych dokumentów. Niezależnie od dalszych losów przedmiotowej sprawy, wniosek o zobligowanie strony przeciwnej do złożenia konkretnych dowód okazał się skuteczny. Tego typu mechanizm może być wykorzystywany zawsze wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie przedstawić dowodów na poparcie własnych twierdzeń, w szczególności, gdy dowodami tymi dysponuje wyłącznie strona przeciwna.

Warto także pamiętać o pozostałych regulacjach zawartych w art. 531-543 ustawy Pzp, bowiem postępowanie dowodowe jest kluczowym elementem procesu odwoławczego. Izba ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Izba ocenia na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę lub uczestnika postępowania odwoławczego dowodu lub przeszkodom stawianym przez nich w jego przeprowadzeniu wbrew zobowiązaniu Izby. Tym samym, brak realizacji żądania Izby złożenia określonych dokumentów będzie z całą pewnością stanowić istotny czynnik przy końcowym rozstrzygnięciu sprawy.

r.pr. Mateusz Pająk  

mpajak@kzp.net.pl

 

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej na temat oferowanych usług.

kzp artykuły

Dziękujemy, że jesteś z nami 

Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane jako opinia prawna, w tym nie może służyć jako rekomendacja określonych działań, w szczególności w ramach działalności gospodarczej.

 

Aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach, zapisz się do naszego Newslettera.

  Zapraszamy również do obserwowania strony Kancelarii na  Linkedin