W jaki sposób przekazać odwołanie Zamawiającemu28.02.2024

Spór o formalności w Krajowej Izbie Odwoławczej  

Okoliczności sprawy były następujące. W dniu, stanowiącym ostatni dzień terminu na wniesienie odwołania, pełnomocnik odwołującego przesłał zamawiającemu odwołanie wraz z załącznikami pocztą elektroniczną na adres wskazany w SWZ.      Jeszcze przed wniesieniem odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, pełnomocnik odwołującego otrzymał potwierdzenie doręczenia tej korespondencji.  Potwierdzenie to zostało dołączone do odwołania wniesionego w tym samym dniu. W dniu następnym pełnomocnik odwołującego otrzymał przystąpienie innego wykonawcy do postępowania odwoławczego. W odpowiedzi na odwołanie zamawiający wniósł o odrzucenie odwołania uzasadniając, że wymagał przekazania odwołania za pośrednictwem platformy. Powstał spór pomiędzy stronami. Zgodnie z twierdzeniem odwołującego, do przekazania odwołania doszło w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, czyli za pośrednictwem poczty elektronicznej na dres wskazany przez Zamawiającego w SWZ, a więc zgodnie z wymaganiem ustawowym. Zamawiający z kolei nie zaprzeczył, że nie otrzymał odwołania w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, podnosił natomiast, że odwołanie nie zostało wniesione w sposób wskazany przez niego w SWZ.

 

Ustawa Pzp czy SWZ – która regulacja właściwa w przedmiocie środków ochrony prawnej

Ustawa Pzp w Dziale IX reguluje środki ochrony prawnej przysługujące uprawnionym podmiotom, w tym procedurę wniesienia odwołania i warunki formalne dotyczące treści odwołania. Nie powinien budzić wątpliwości charakter tych przepisów. Wynikają z nich normy bezwzględnie wiążące. W związku z tym, że odwołanie wnosi się bezpośrednio do Prezesa KIO, odwołujący jednocześnie obowiązany jest przekazać odwołanie lub jego kopię zamawiającemu. Ustawa reguluje sposób przekazania odwołania zamawiającemu, wskazując w art. 514 ust. 2 Pzp, że przekazać odwołanie należy w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania, przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Przekazać zgodnie z ustawą można zatem odwołanie bezpośrednio, za pośrednictwem poczty, kuriera, czy poczty elektronicznej, faksem itd. Przepis ustawy nie narzuca żadnego konkretnego sposobu, poza wymogiem, że ma umożliwiać zapoznanie się z treścią odwołania. Prawidłowe jest stanowisko, które odmawia zamawiającemu kompetencji do odmiennego uregulowania sposobu wnoszenia odwołania od tego wskazanego w ustawie w SWZ. W tym kontekście kolejno warto wskazać, że nie zamawiający określa przysługujące wykonawcy środki ochrony prawnej tylko ustawodawca, o czym stanowi art. 505 Pzp.              Nie zamawiający określa procedurę wnoszenia odwołania tylko ustawodawca, o czym stanowi art. 514 Pzp. Nie od postępowania zamawiającego wobec przekazanego odwołania zależy skuteczność wniesionego odwołania, tylko obiektywna okoliczność jego przekazania, w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią odwołania i możliwość wykazania tego faktu, o czym stanowi art. 514 ust. 2 Pzp i art. 516 ust. 2 pkt 2 Pzp. Zamawiający w SWZ jedynie „poucza o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy” (art. 134 ust. 1 pkt 21 Pzp). Tym samy, prawo do wniesienia odwołania nie może być uzależniane od spełnienia warunków zamówienia przewidzianych przez Zamawiającego w SWZ, w szczególności tych ograniczających prawa wykonawców w stosunku do ustawy Pzp. Warto również wskazać, że przepisy wspólnotowe, już te poprzednio obowiązujące, zawierały obowiązek państw członkowskich zapewnienia skutecznych, dostępnych i przejrzystych mechanizmów weryfikujących procedury udzielania zamówień. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej winny być intepretowane w świetle tych właśnie wytycznych wykluczających sytuację, w której skuteczność wniesienia środka ochrony prawnej będzie zależeć od postępowania zamawiającego, który jest tylko stroną postępowania odwoławczego.

 Rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej

Izba rozstrzygając przedmiotowy spór orzekła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 528 Pzp. Tym samym lzba oddaliła wniosek Zamawiającego o odrzucenie odwołania uznając, że zostało ono wniesione w sposób zgodny z art. 514 ust. 2 Pzp. Izba uzasadniła rozstrzygnięcie w tym zakresie krótko i konkretnie, a mianowicie Zamawiający nie jest uprawniony do zaostrzenia obowiązków wynikających z tego przepisu, zatem wskazanie w SWZ sposobu korespondencji prowadzonej przez wykonawców z Zamawiającym nie może wyłączać, czy też deprecjonować dyspozycji art. 514 ust. 2 Pzp.

 

Karolina Jamrozik

radca prawny

kjamrozik@kzp.net.pl

 

 

Dziękujemy, że jesteś z nami 

Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane jako opinia prawna, w tym nie może służyć jako rekomendacja określonych działań, w szczególności w ramach działalności gospodarczej.

Aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach, zapisz się do naszego Newslettera.

  Zapraszamy również do obserwowania strony Kancelarii na  Linkedin