Obowiązek uzasadnienia przyczyn niepodzielenia zamówienia na części08.01.2017

Izba wskazała: „Stosownie do przepisu art. 96 ust.1 pkt.11 ustawy Pzp w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza protokół zawierający, co najmniej powody niedokonania podziału zamówienia na części. Powyższy przepis stanowi dla Zamawiającego bardzo ważny obowiązek uzasadnienia przyczyn niepodzielenia zamówienia na części. Według zapatrywania Izby przewidziane prawem uzasadnienie powinno być możliwie najszersze, zawierać dokładną analizę sytuacji rynkowej tego rodzaju zamówień, opisywać relacje cenowe poszczególnych świadczeń. W uzasadnieniu takim nie jest wystarczające jedynie ogólne podanie korzystności samej ceny, lecz konieczne jest odniesienie się do samego przedmiotu zamówienia, warunków rynku i możliwości świadczonych usług na podstawie konkretnych przypadków”.