Czy Zamawiający ma prawo oceniać dokumenty uzupełnione po wyznaczonym terminie?07.02.2024

Pod koniec ubiegłego roku Krajowa Izba Odwoławcza wydała ciekawe orzeczenie, w którym przesądziła o generalnym charakterze art. 8 ust. 4 ustawy Pzp. Przypomnieć należy, iż przepis wskazuje, że termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze. Na pierwszy rzut oka treść przepisu nie budzi większych wątpliwości, tym bardziej że w komentarzu Urzędu Zamówień Publicznych przesądzono o stosowaniu przepisu wyłącznie do terminów, które w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyznaczane są przez zamawiające­go. Niemniej jednak, w praktyce stosowanie przedmiotowego przepisu może prowadzić do zaskakujących rozstrzygnięć.

Stan faktyczny był dla stron bezsporny. Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, wyznaczając 3-dniowy termin na uzupełnienie dokumentów. Wezwanie zostało przesłane do wykonawcy w piątek. Wyznaczony 3-dniowy termin upływał zatem w poniedziałek. Przy czym, faktycznie wykonawca otrzymał jedynie jeden dzień roboczy na uzupełnienie dokumentów. Wykonawca w poniedziałek przekazał Zamawiającemu błędne dokumenty, które nie potwierdzały braku podstaw wykluczenia. Następnego dnia (wtorek) wykonawca przesłał (bez dodatkowego wezwania) kolejny raz Zamawiającemu dokumenty, które tym razem były poprawne i potwierdzały brak podstaw wykluczenia. Wykonawca nie kwestionował pierwotnie wyznaczonego terminu, nie wnosił o jego przedłużenie, czy też nie wnosił odwołania od czynności wyznaczenia zbyt krótkiego terminu na uzupełnienie dokumentów (brak dwóch dni roboczych). Bezspornym było także, iż podstawą wyboru były dokumenty złożone przez wykonawcę we wtorek, czyli po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego (poniedziałek). Rozstrzygnięcie sprawy sprowadzało się do oceny czy wiążący dla wykonawcy jest termin określony przez zamawiającego, czy też skoro termin został wyznaczony z naruszeniem art. 8 ust. 4 ustawy Pzp należy przyjąć i ocenić dokumenty złożone po wyznaczanym terminie. Krajowa Izba Odwoławcza oparła rozstrzygnięcie na stwierdzeniu, iż art. 8 ust. 4 ustawy Pzp ma charakter generalny i bezwzględnie obowiązujący.

„Zwrócić uwagę należy, że norma wskazana w treści art. 8 ust. 4 ustawy Pzp ma charakter generalny, nie jest to przepis kierowany wyłącznie do Zamawiającego, czy wykonawcy, zatem w ocenie Izby zastosowanie dyspozycji tej normy nie jest uzależnione od uwzględnienia jej w treści wezwania. Zamawiający w wezwaniu wyznaczył termin na uzupełnienie dokumentów w następujący sposób „Wymagane podmiotowe środki dowodowe należy przesłać w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania” i w ocenie Izby powinien być on policzony z uwzględnieniem brzmienia art. 8 ust. 4 i 5 ustawy Pzp oraz art. 111 kodeksu cywilnego.

Z poczynionych przez Izbę ustaleń faktycznych oraz ze stanowiska Zamawiającego wskazanego w odpowiedzi na odwołanie wynika, że pismo wzywające Przystępującego do uzupełnienia spornego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usług wskazanych w treści wykazu (referencji), choć zostało sporządzone 2 listopada 2023 r. (czwartek), faktycznie zostało przekazane Przystępującemu 3 listopada 2023 r. (piątek). Mając na uwadze więc treść art. 8 ust. 4 ustawy Pzp, a także ust. 5, który stanowi, że sobota nie jest na gruncie przepisów ustawy Pzp uznawana za dzień roboczy, stwierdzić należy, że wykonawca miał czas na odpowiedź na wezwanie do 7 listopada 2023 r., tj. do wtorku. Jak wynika z odpowiedzi na odwołanie, Zamawiający potwierdził, że uzupełnienie podpisanej referencji miało miejsce 7 listopada 2023 r. Odwołujący tej okoliczności nie kwestionował. Zatem Przystępujący, który uzupełnił sporny dokument 7 listopada 2023 r., uczynił to w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Tym samym stanowisko Zamawiającego zaprezentowane w tym zakresie w odpowiedzi na odwołanie i podtrzymane na rozprawie jest prawidłowe i zasługiwało na uwzględnienie”.

Podsumowując, Zamawiający wyznaczył 3-dniowy termin na uzupełnienie dokumentów. Wezwanie zostało przesłane w piątek. Dokumenty zostały złożone we wtorek. W ocenie Izby dokumenty zostały uzupełnione w terminie. Tym samym, konsekwencje wyznaczanie zbyt krótkiego terminu obciążają zamawiającego, a nie wykonawcę uczestniczącego w postępowaniu.

 

radca prawny Mateusz Pająk

mpajak@kzp.net.pl

 

Dziękujemy, że jesteś z nami 

 

Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane jako opinia prawna, w tym nie może służyć jako rekomendacja określonych działań, w szczególności w ramach działalności gospodarczej.

Aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach, zapisz się do naszego Newslettera.

  Zapraszamy również do obserwowania strony Kancelarii na  Linkedin