Jawność dokumentu wewnętrznego zamawiającego, który weryfikuje prawdziwość informacji zawartych w ofercie05.09.2017

Jeżeli więc zamawiający odmawia udostępnienia do wglądu wewnętrznego dokumentu, który zawiera informacje uzyskane podczas choćby telefonicznych konsultacji (weryfikacji) przeprowadzonych przez zamawiającego z podmiotami trzecimi, to taki dokument powstaje na potrzeby postępowania, więc ma on charakter jawny. Jeżeli tylko więc jego treść ma w szczególności wpływ na weryfikację spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na ziszczenie się przesłanek wykluczenia danego wykonawcy z postępowania, na zgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na wielkość przyznanej punktacji, porostu na wynik postępowania nie może być poza kontrolą konkurencji, a już z pewnością nie w całości.
Każdy dokument wskazujący na to czy dane zawarte w ofercie są prawdziwe, czy wykonawca wprowadza zamawiającego w błąd, ma krytyczne znaczenie z punktu widzenia prawidłowości czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Dlatego zaniechanie udostępnienia konkurencyjnemu wykonawcy do wykonawcy wybranego w przetargu wewnętrznego dokumentu zamawiającego zawierającego informacje o rezultacie weryfikacji dokonanej przez zamawiającego co do prawdziwości danych podanych przez wykonawcę wybranego, jest bezprawną próbą wpływu zamawiającego na możliwość zweryfikowania legalności przetargu.
Taki bowiem wewnętrzny dokument w świetle art. 96 ust. 2 ustawy Pzp, stanowi załącznik do protokołu z postępowania, i zgodnie z art. 96 ust. 3 tej ustawy jest jawny. Nie ulega bowiem żadnej wątpliwości, że został wytworzony przez zamawiającego na potrzeby postępowania i znajduje się w jego aktach, więc musi zostać włączony do protokołu postępowania jako jego załącznik, podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie Prawa zamówień publicznych oraz jako część składowa dokumentacji postępowania być przedłożony przed rozprawą Krajowej Izbie Odwoławczej.
Odmowa udostępnienia tego dokumentu przez Zamawiającego stanowi naruszenie zarówno art. 96 ust. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych, jak i fundamentalnej dla systemu zamówień publicznych zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którą wyraża art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku sygn. akt: KIO 1368/17, zauważyła: „jawność postępowania jest jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych, a zastrzeżenie jawności informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi jedynie wyjątek od tej zasady. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, w celu skutecznego zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca zobowiązany jest zastrzec i wykazać, że informacje te rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Izba w tej sprawie uznała, że zamawiający bezzasadnie odmówił udostępnienia do wglądu odwołującemu dokumentu, który zawiera informacje uzyskane podczas telefonicznych konsultacji (weryfikacji) przeprowadzonych przez zamawiającego z podmiotami trzecimi.
W konsekwencji przedmiotowy dokument powinien zostać udostępniony Odwołującemu jako załącznik do protokołu. Stanowi o tym wyraźnie art. 96 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Jednocześnie, zgodnie z art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, protokół wraz z załącznikami jest jawny.
Dlatego Izba nakazała udostępnienie Odwołującemu wewnętrznego dokumentu, zawierającego informacje o rezultacie weryfikacji dokonanej przez zamawiającego co do prawdziwości danych podanych przez wykonawcę.