Wykonawca może nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki pisarskiej lub omyłki rachunkowej13.09.2017

Przepisy ustawy Pzp milczą w tym zakresie dlatego też ryzykowne jest z punktu widzenia wykonawcy po pierwsze przemilczenie faktu poprawienia tych dwóch omyłek jeżeli się z nimi nie zgadza, jak też ryzykowne jest wchodzenie z zamawiającym w szermierkę słowną. Wykonawca z tych powodów może utracić jedyną, niepowtarzalną i legalną okazję do podważenia działań zamawiającego, z uwagi na upływ terminu na wniesienie odwołania na tę czynność do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Tylko wniesienie odwołania jest skutecznym narzędziem dla zaprotestowania, że wykonawca nie zgadza się na poprawę omyłki, tak jak to uczynił zamawiający. Należy zauważyć, że zwłaszcza poprawienie przez zamawiającego omyłek rachunkowych może zadecydować nie tylko o rankingu ofert ale nawet o tym która oferta zostanie wybrana przez zamawiającego jako najkorzystniejsza. Dlatego też zwłaszcza tej czynności wykonawca musi pilnować zamawiającego i od razu przeprowadzić symulację, czy taka czynność nie zagraża mu w uzyskaniu zamówienia.
Wówczas koniecznie trzeba podnieść zarzut naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez bezpodstawne dokonanie czynności poprawienia omyłek pisarskich lub rachunkowych w ofercie, gdy w ofercie omyłki takie nie wystąpiły i nie było podstaw do poprawienia oświadczenia woli lub gdy ofertę należało inaczej poprawić niż zrobił to zamawiający. W odwołaniu wykonawca żąda nakazanie zamawiającemu unieważnienie czynności poprawy oferty w zakresie objętym zarzutem lub nakazanie poprawienia oferty zgodnie ze stanowiskiem wykonawcy.