Czy dopuszczalne jest oferowanie dostaw produktów nie istniejących na dzień składania ofert?18.10.2022

W ostatnim czasie na wokandę Krajowej Izby Odwoławczej trafiła sprawa która dotyczyła dopuszczalności oferowania rozwiązań dedykowanych, które dopiero zostaną opracowane w celu realizacji zamówienia. Odwołujący domagał się odrzucenia oferty, wprost zakładającej dostawę rozwiązania które dopiero zostanie opracowane i dostosowane do potrzeb Zamawiającego, wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. Odwołujący swoje stanowisko opierał na wskazaniu, że oferowany produkt nie istniał na moment składnia ofert oraz konieczności złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci oświadczenia wykonawcy o zapewnienie spełnienia poszczególnych wymagań. Strona przeciwna, reprezentowana przez zespół KZP, wskazywała m.in. że żadne postanowienie SWZ, czy też przepis ustawy Pzp, nie wyłącza możliwości oferowania rozwiązań dedykowanych, przygotowanych na potrzeby danego postępowania o zamówienie publiczne, a tego typu działanie wykonawców jest standardowe i powszechnie akceptowane. Przystępujący zwrócił uwagę na orzecznictwo w których, Izba zwracała uwagę, że opis przedmiotu zamówienia może wręcz „stanowić źródło potrzeb stworzenia nowych rozwiązań dostosowanych do realizacji konkretnego zamówienia”.

Wydaje się, że orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 września 2022 r. o sygn. akt KIO 2418/22 stanowić będzie wyraźne potwierdzenie dopuszczalności oferowania rozwiązań dedykowanych, które dopiero zostaną opracowane w celu realizacji zamówienia. Poniżej przedstawiamy kluczowe fragmenty uzasadnienia.

„Okoliczność, że produkt ma zostać dopiero wyprodukowany nie może przesądzać o tym, że zostanie dostarczony w konfiguracji niezgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego. Można wskazać na praktykę znaną powszechnie, iż oferowane urządzenia nie zawsze są urządzeniami „z półki” i często wymagają dostosowania do indywidualnych potrzeb, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie. Co ważne swz w żadnym miejscu nie odnosi się do kwestii wykazania technicznej możliwości spełnienia wymagań, a tym samym Wykonawca wyłącznie własną deklaracją mógł w sposób skuteczny potwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego. (..) Ponadto, należy podkreślić, iż wykonawca nie ma obowiązku przygotowania urządzenia już w momencie złożenia oferty, czy też wcześniej, tak aby być w gotowości jego dostarczenia w konfiguracji zgodnej z wymaganiami. Każde zamówienie publiczne może wymagać czasu na jego przygotowanie, co w przypadku rozwiązań wymagających wdrożenia w systemach już funkcjonujących, zawsze może oznaczać konieczność dokonania pewnych zmian wobec produktów seryjnie dostarczanych, działających samodzielnie. Każde takie przygotowanie oznacza po stronie wykonawcy koszt, którego poniesienie bez gwarancji uzyskania zamówienia, nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego”.

Analizując przedmiotową sprawę, należy zwrócić uwagę także na aspekt dotyczący ciężaru dowodu. To odwołujący musi udowodnić, że oferowane rozwiązanie nie będzie spełniało wymagań zamawiającego. Z uwagi jednak, iż przedmiotem oferty nie jest rozwiązanie standardowe, powszechnie dostępne, to właściwe nie sposób pozyskać jakiejkolwiek dokumentacji technicznej, która potwierdzi niezgodność z wymaganiami. Zarzuty odwołania muszą zatem zmierzać do udowodnienia braku możliwości opracowania i dostarczenia przez wykonawcę rozwiązania dedykowanego, dostosowanego do wymagań opisu przedmiotu zamówienia. Możliwym jest do wykazania, że nie jest możliwe opracowanie rozwiązania zapewniającego np. kompatybilność z systemami Zamawiającego. To właśnie w ten sposób formułowane zarzuty, mogą okazać się skuteczne w przypadku ofert zakładających dostawę rozwiązań opracowywanych w celu realizacji konkretnego zamówienia.

r.pr. Mateusz Pająk

mpajak@kzp.net.pl

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej na temat oferowanych usług.

kzp artykuły

Dziękujemy, że jesteś z nami.

Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane jako opinia prawna, w tym nie może służyć jako rekomendacja określonych działań, w szczególności w ramach działalności gospodarczej.

Aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach, zapisz się do naszego Newslettera. Napisz do nas wiadomość na kzp@kzp.net.pl o tytule „Newsletter”, aby otrzymać dostęp.