Uzupełnienie pełnomocnictwa a oferta nieważna09.12.2019

Ale tutaj ważna będzie szczególnie data złożonego oświadczenia, która nie może być późniejsza niż dzień składania ofert.  W przeciwnym razie uzupełnione pełnomocnictwo nie potwierdzi, że w dniu złożenia swojej oferty pełnomocnik pozostał w stosunku pełnomocnictwa z wykonawcą i że mógł go skutecznie reprezentować. Wówczas też z uwagi na to, że wykonawca nie wylegitymował się skutecznie udzielonym pełnomocnictwem dla osoby składającej ofertę, oferta taka winna zostać uznana za nieważną w myśl art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp w zw. z art. 104 Kodeksu cywilnego, w związku z art. 14 ustawy Pzp.

Trzeba bowiem pamiętać, iż zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

I stosownie do art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.), który ma zastosowanie wobec treści art. 14 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

Wreszcie po myśli art. 104 zdanie pierwsze k.c. jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Złożenie oferty kwalifikowane jest jako jednostronna czynność prawna.

Powyższe przepisy wskazują, że złożenie oferty i dotyczącego tej czynności pełnomocnictwa dla swojej skuteczności muszą być złożone i to pod rygorem nieważności ściśle określonej formie, tj. w postaci elektronicznej i zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Innymi słowy sporządzenie pełnomocnictwa w prawem wymaganej formie dopiero po wezwaniu przez zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, a więc takiego, które nie istniało w dacie składania ofert, stanowi podstawę do uznania, iż zaistniała przesłanka do odrzucenia oferty o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, który stanowi, iż zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Bowiem skoro oferta musi być złożona w terminie określonym przez zamawiającego, to w przypadku działania przez pełnomocnika, koniecznym jest prawidłowe umocowanie osoby do działania w imieniu wykonawcy w tej dacie i wykazanie zamawiającemu, że posiada prawidłowe umocowanie do działania w imieniu wykonawcy. Jeśli tego nie uczyni wraz z ofertą, to na wezwania już musi złożyć pełnomocnictwo tak prawidłowe co do treści jak i formy, a więc takie które potwierdza istnienie umocowania do złożenia oferty na dzień wyznaczony jako termin składania ofert.