Elektronizacja PZP – uwaga na przepisy przejściowe08.09.2018

Art. 18 nowelizacji ustawy Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r., stanowi, że zamawiający inni niż centralni w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed 18 października 2018 r., (w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed 18 kwietnia 2017 r.):

– komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615);

– jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

– w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi, jeżeli takie narzędzia są ogólnie dostępne lub zamawiający zapewnia alternatywne środki dostępu do takich narzędzi;

– oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;

– termin składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej tzw. „progów unijnych” prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego nie może być krótszy niż 40 dni, zaś w przypadku przetargu ograniczonego – 35 dni.

 

Należy jeszcze koniecznie zwrócić uwagę na wydłużenie do 1 stycznia 2020 r. terminu, od którego zamawiający inni niż centralni będą zobowiązani do komunikowania się z wykonawcami wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej tzw. „progów unijnych”. Według tej zmiany opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 22 sierpnia 2018 r. pod pozycją 1603 z dnia 20 lipca 2018 r.:

  • w art. 2 pkt 17 wykreślenie z definicji „środków komunikacji elektronicznej” słowa „faks”, przez co definicja ta będzie tożsama z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • w art. 10a ust. 5 doprecyzowanie, że nie wszystkie oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia muszą być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale jedynie te oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp, w tym jednolity europejski dokument;
  • w art. 10c ust. 2 doprecyzowanie regulacji w przypadku, gdy wyjątkowo zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu oferty albo części oferty;
  • w art. 131bc ust. 1 wprowadzenie możliwości użycia faksu jako jednego z rodzajów środków komunikacji między zamawiającym a wykonawcami w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w związku ze zmianą definicji „środków komunikacji elektronicznej” w art. 2 pkt 17 ustawy Pzp.