Braki w motywach przyznania punktacji w kryteriach pozacenowych mogą mieć wpływ na wynik postępowania21.03.2018

W świetle z art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Z przepisu więc wynika, że powodem uwzględnienia odwołania może być stwierdzenie jedynie kwalifikowanego naruszenia ustawy Pzp, a mianowicie takiego, które wywiera lub może wywrzeć istotny wpływ na wynik postępowania. A contrario, stwierdzenie braku naruszenia lub naruszenia niekwalifikowanego musi skutkować oddaleniem odwołania. Naruszenie art. 91 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 Pzp, polegające na ocenie ofert niezgodnie z postanowieniami SIWZ oraz na zaniechaniu sporządzenia pełnego uzasadniania czynności wyboru oferty najkorzystniejszej najczęściej mogą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż mogą doprowadzić do zmiany oferty wybranej jako najkorzystniejsza.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp obowiązkiem zamawiającego jest przekazanie wykonawcom w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej pełnego uzasadnienia wyboru oferty. Tylko bowiem wyczerpujące uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej umożliwia im podjęcie prawidłowej decyzji o skorzystaniu z przysługujących środków ochrony prawnej. Powyższe koresponduje też z zasadą jawności postępowania (art. 8 ust. 1 Pzp) oraz zasadą równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji (art. 7 Pzp). Oczywiście nie ma z tym problemu, gdy zamawiający stosuje proste kryteria oceny ofert. Problem dla zamawiającego powstaje, jeśli w postępowaniu wykorzystywane są bardziej skomplikowane kryteria, a w szczególności subiektywne, które z natury rzeczy zawierają dozę dowolności w ocenie.

 

 

Jeśli więc kryterium przewiduje dla członków komisji przetargowej margines dowolności w ocenie, to należy oczekiwać, iż ocena ta nie będzie dokonywana szablonowo, ale indywidualnie. Tym bardziej też szczegółowe powinno być uzasadnienie wyboru oferty, aby w sposób wyczerpujący wykazać wykonawcom logikę i prawidłowość przyznania właściwej liczby punktów. Lakoniczność uzasadnienia powoduje, że wykonawcy są pozbawienie możliwości profesjonalnej weryfikacji działań każdego członka komisji przetargowej, co uprawnia ich do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

 

Należy jeszcze zwrócić uwagę, że z obowiązku rzetelnego uzasadnienia dokonanego wyboru oferty najkorzystniejszej nie zwalnia okoliczność, iż wykonawcy zastrzegli stosowne treści oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim wypadku wykonawcy także mają prawo poznać motywy, jakimi kierował się każdy z członków komisji przetargowej, i skonfrontować je z zasadami określonymi w SIWZ. Zamawiający, który nie przekazuje wykonawcom wyczerpującego uzasadnienia wyboru oferty najkorzystniejszej, musi się liczyć z tym, że Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp może uwzględnić odwołanie i nakazać unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym sporządzenie i przesłanie wykonawcom szczegółowego uzasadnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej zawierającego pełne motywy przyznania punktacji ofertom w kryteriach pozacenowych, w tym z podaniem powodów, dla których ofertom w poszczególnych kryteriach i podkryteriach przyznano punkty oraz powodów, dla których punkty te ofertom nie zostały przyznane.