Zmiana oświadczenia producenta po złożeniu oferty20.07.2017

W wyroku sygn. akt: KIO 954/17 Izba przypomniała, że poprawienie treści oferty w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, nie jest uprawnieniem bezbrzeżnym, granicą zmiany jest, aby taka zmiana nie miała charakteru istotnej. Ta sama granica dopuszczalności poprawienia oświadczenia dotyczy także błędnego oświadczenia producenta, gdy stanowi integralną część oferty.
Izba zauważyła, że o istotności zmiany treści oferty każdorazowo będą decydowały okoliczności konkretnej sprawy: na ile zmiana oddaje pierwotny sens i znaczenie treści oferty, a na ile stanowi wytworzenie całkowicie nowego oświadczenia, nieodzwierciedlającego intencji wykonawcy, wyrażonych w poddawanej poprawie ofercie. O istotności takiej zmiany może zatem decydować zmiana wielkości ceny, gdy będzie ona na tyle znacząca, że nie sposób jej będzie uznać za nieistotną, albo zmiana zakresu oferowanego asortymentu w taki sposób, że będzie on obejmował całkowicie inne przedmioty aniżeli wyspecyfikowane w ofercie.
Jednocześnie poprawienie omyłek w trybie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nie może prowadzić do dostosowania treści oferty do wymagań zamawiającego, wyartykułowanych w treści SIWZ, czyli do rekonstrukcji oświadczenia woli wykonawcy na postawie wymogów zamawiającego, choć oświadczenie woli zawarte w ofercie nie daje takich podstaw. Podkreśla się również, i Izba podziela ten pogląd, że akceptacja przez wykonawcę postanowień SIWZ nie określa zakresu świadczenia, ten bowiem zostaje określony w ofercie.

W tej konkretnej sprawie Izba uznała za niewiarygodne, oświadczenie producenta o popełnionej w tym zakresie oczywistej omyłce pisarskiej, mając nie tylko na względzie profesjonalny charakter działalności producenta, ale również fakt, że w karcie katalogowej opisanych jest zaledwie kilka parametrów i mają one istotne znaczenie, bowiem charakteryzują opisany produkt.
W konsekwencji Izba uznała, że intencją Odwołującego i producenta było wytworzenie pewnego stanu rzeczy, już po złożeniu oferty, który odpowiadałby oczekiwaniom Zamawiającego, a Odwołujący po upływie terminu otwarcia ofert, kreuje treść swojej oferty również poprzez przedłożenie odpowiednich kart katalogowych, dalej Izba dodaje: Nie sposób więc zaakceptować twierdzenia, że skoro producent popełnił omyłkę w przedmiotowym dokumencie, to fakt popełnienia omyłki przez Wykonawcę jest konsekwencją powyższego. Odwołujący jest profesjonalistą, odpowiedzialnym za treść oferty i nie może tego obowiązku ani odpowiedzialności przerzucać na producenta. Jeśli Odwołujący uważał, że sporna karta katalogowa nie opisuje parametrów oferowanego urządzenia, czy też opisuje je błędnie, mógł i miał obowiązek, uwzględniając zawodowy charakter jego działalności, domagać się jej zmiany przez producenta, ale nie po złożeniu oferty.
Konkludując, brak podstaw do uznania, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z omyłką. Dostrzeżenia przy tym wymaga, że przedmiot świadczenia określa Wykonawca a nie producent oferowanych naczyń. Stąd też, niezależnie od tego, że oświadczenie producenta nie może być uznane za wiarygodne, w świetle powołanych okoliczności, prowadzenie dowodu z przesłuchania świadka na okoliczności oferowanego przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalne, bowiem ten przedmiot określony jest w pisemnej ofercie przez wykonawcę (art. 82 w zw. z art. 9 ustawy Pzp).