Zapewnienia zamawiającego o sprawnym przeprowadzeniu postępowania, a termin jego wykonania09.04.2019

W wyroku sygn. akt 414/19 Izba orzekła: „Izba postanowiła również zobowiązać Zamawiającego do wykreślenia słów: „…do dnia 30.11.2019 r.” i zastąpienia ich słowami: „…w terminie 180 dni licząc od daty zawarcia umowy.”.

Wprawdzie Zamawiający określił termin wykonania zamówienia zgodnie z art.48 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, jednak nie wziął on pod uwagę uwarunkowań wynikających z przepisu art.29 ust.1 ustawy Pzp, to jest nie uwzględnił wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Biorąc pod uwagę jako bezsporną okoliczność, ze czas potrzebny na wykonanie usługi to około 6 miesięcy, Izba uznała, że termin realizacji zamówienia musi zabezpieczać strony przed innymi okolicznościami, które mogą ograniczyć czas potrzebny do wykonania zamówienia.

W tym przypadku, Odwołujący jest w stanie wywiązać się należytego, terminowego wykonania zobowiązania zaś Zamawiający otrzymuje gwarancję, ze naprawa będzie wykonana w czasie do tego przewidzianym.”

 

Innymi słowy, zadaniem zamawiającego jest również takie zorganizowanie procedury przetargowej, aby wykonawca miał warunki do tego aby godnie i profesjonalnie wykonać zamówienia, a nawet mieć margines na nieprzewidziane okoliczności, czy na zwykłe ludzkie błędy choćby w łańcuchu dostaw, usług, czy robót.