Zamawiający nie może od swoich wymagań odstąpić, ale …26.10.2019

Prostej recepty czy automatycznego rozwiązania nie ma. W zasadzie bez wejścia w dialog z wykonawcą, zamawiając rzadko będzie miał szansę jednoznacznie tę niezgodność przesądzić. To wyjaśnienia z wykonawcą, co oferuje, czym się kierował formułując treść zobowiązania, jak rozumiał SIWZ, może przesądzić o możliwości ewentualnego poprawienia omyłki w ofercie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Należy bowiem pamiętać, że generalny zakaz zmian w treści oferty, który wynika ze zdania drugiego wskazanej normy, nie ma charakteru absolutnego.

Zatem profesjonalny zamawiający, przed zastosowaniem sankcji w postaci odrzucenia oferty, w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, raczej przeprowadzi dialog z wykonawcą, dla przesądzenia i udowodnienia w przyszłości na czym niezgodność oferty polega. Zamawiający musi też pamiętać, że ewentualna niezgodność oferty musi być przez niego nie tylko jednoznacznie wskazana, ale jednocześnie musi wymagać klarowność wymagań SIWZ. Więc po zapoznaniu się treścią złożonej oferty, czy udzielonymi wyjaśnieniami, należy odnieść je właśnie do treści SIWZ ustalonej ostatecznie w dniu składania ofert. To tylko od tego momentu jest ona wiążąca tak dla zamawiającego, jak i wykonawców, co do warunków prowadzenia postępowania i kształtu zobowiązania określonego w SIWZ, których po otwarciu ofert zamawiający nie można zmienić, ani też jednak od nich odstąpić.

 

Dlatego też, punktem wyjścia dla stwierdzenia niezgodności oferty z treścią SIWZ jest właściwe ustalenie oraz zinterpretowanie wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzonej w danym postępowaniu. Po upływie terminu na składanie ofert, nie ma już możliwości zmiany, czy rewidowania, czy nadpisywania postanowień treści dokumentacji postępowania. Także Krajowa Izba Odwoławcza jest związana albo jednoznacznym albo ułomnym opisem przedmiotu zamówienia i sposobem spełniania wymagań zamawiającego zamieszczonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

 

Dalego też przy odrzuceniu oferty, trzeba zawsze uwzględnić treść dokumentacji postępowania, która może być jedynie interpretowana w sposób ścisły, wedle reguł wykładni oświadczeń woli, gdyż tylko taka wykładnia stanowi to gwarancję pewności obrotu oraz realizację naczelnych zasad zamówień publicznych, określonych w art. 7 ustawy Pzp, zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także przejrzystości postępowania. Jeżeli okaże się że wykonawcy mogli różnie odczytać wymagania zamawiającego, to tu również należy ocenić czy taka argumentacja jest poważna. Dlatego też tak ważne jest aby bez pośpiech, za to sumiennie przygotować i prowadzić postępowanie o zamówienie publiczne na każdym jego etapie, aby ograniczyć pole ewentualnych niejasności i nieporozumień, skutkujących niedozwoloną uznaniowością przy ocenie ofert.  Bowiem z punktu widzenie przestrzegania zasad uczciwej konkurencji kluczowe jest literalne brzmienie SIWZ, a nie wybiórcza i dowolna interpretacja treści dokumentacji postępowania.