Zamawiający dzieli ale już nie rządzi w sprawie wadium02.07.2019

W każdym postępowaniu, każdy wykonawca ma dwa wyjścia, jeśli chodzi i złożenie wadium zamawiającemu. Pierwsze, to fizyczne złożenie zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert podpisanego tradycyjnie oryginału dokumentu wadium. Brak złożenia oryginału wadium jest równoznaczny z tym, że wadium nie zostało wniesione i brak ten nie podlega uzupełnieniom w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zatem w takiej sytuacji nastąpi automatyczne odrzucenie oferty.

Drugie rozwiązanie, to złożenie dokumentu wadium podpisane przez wystawcę podpisem kwalifikowanym i wczytanie tego dokumentu wraz z ofertą na platformie zamawiającego. Gwarant winien więc od razu wystawić dokument w postaci oryginału z podpisem kwalifikowanym, a nie jedynie skan wersji papierowej. Ale trzeba od razu dodać, że zamawiający nie może zatem narzucać konieczności złożenia dokumentu wadium w oryginale jedynie w formie elektronicznej poprzez wczytanie oryginału dokumentu wadialnego do platformy.

Innymi słowy zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nie może ograniczać form wnoszenia wadium, a jeśli tak uczyni, to i tak postanowienia takie nie wywołują żadnych skutków prawnych. Wykonawca więc może ale i nie musi takich postanowień kwestionować, wnosząc odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Sytuację taką wyraźnie reguluje ustawa, nie zaś dokumentacja przetargowa.

Należy pamiętać o uporządkowanym katalogu źródeł prawa, zgodnie z którym każda ustawa stoi w hierarchii wyższej niż jakakolwiek dokumentacja przetargowa.

 

Trzecie rozwiązanie jakie pojawiło się w praktyce jest już niedopuszczalne. Wykonawca, który złoży ofertę oraz gwarancję wadialną poprzez wczytanie do platformy skanu dokumentu wadium ale podpisze własnym podpisem kwalifikowanym, składa w ten sposób jedynie kopię dokumentu gwarancji wadialnej. Innymi słowy, wówczas podpis wykonawcy, to jedynie potwierdzenie skanu dokumentu za zgodność z oryginałem.

Wówczas więc  wykonawca, który nie złoży oryginału gwarancji wadialnej z podpisem tradycyjnym osoby upoważnionej  lub nie złoży poprzez platformę gwarancji podpisanej podpisem kwalifikowanym wystawcy, nie spełniła przepisów ustawy co do formy złożonej gwarancji.

 

Podsumowując, wykonawca który składa wraz z ofertą pdf polisy i choć nawet  jest ona opatrzona jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy, to naraża się wprost na odrzucenie z postępowania. Aby złożona polisa mogła zostać uznana za oryginał dokumentu gwarancyjnego wniesiony w formie elektronicznej, powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jej wystawcę (umocowanego przedstawiciela wystawcy), a nie przez pełnomocnika wykonawcy, gdyż ten ostatni przypadek będzie uznane za potwierdzenie tego dokumentu za potwierdzenie za zgodność z oryginałem.