Wyrok Sądu Zamówień Publicznych o syg. akt XXIII Zs 29/2426.04.2024

Sąd Zamówień Publiczny w wyroku syg. akt XXIII Zs 29/24, kolejny raz potwierdził, że zamawiający pomimo formuły zaprojektuj i wybuduj może żądać od wykonawców informacji co do wyboru metod i sposobu realizacji robót budowlanych.

Wykonawca jeśli nie zgadza się z tym wezwaniem ma prawo skorzystać z przysługujących mu środków ochrony prawnej. Natomiast jeśli zdecyduje się odpowiedzieć na pytania zamawiającego, to ma obowiązek dochowania należytej staranności w przygotowaniu i złożeniu wyjaśnień. Sąd dodał, że jeśli wykonawca podaje dane niezgodne z wymaganiami zamawiającego, to nie ma podstaw oczekiwać że w tym obszarze będzie wezwany do złożenia wyjaśnień. Zdaniem Sądu takie wezwanie już stanowi o prowadzeniu między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących założonej oferty.