Wydruk z rachunku bankowego jako dokument potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu16.05.2018

Powszechnie w obrocie przyjęło się, że dokumentem, jakim legitymuje się wykonawca w celu wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, jest tzw. opinia bankowa, wskazująca na stan środków posiadanych przez wykonawcę na rachunku bankowym lub/i określoną zdolność kredytową firmy bądź przedsiębiorcy. Pozyskanie przez wykonawcę takiej opinii bankowej wiąże się nierzadko z koniecznością uiszczenia wysokiej opłaty za wydanie przez bank stosownego zaświadczenia. Jednak w sytuacji, gdy wykonawca zamierza wykazywać spełnienie warunku udziału poprzez wskazanie stanu posiadanych środków finansowych na swoim rachunku, występowanie do banku o wystawienie stosownego zaświadczenia (informacji, opinii) nie jest wcale konieczne.

Wskazać należy, że ustawodawca nie określił formy, w jakiej może być wystawiania informacja z banku. Z przepisów Rozporządzenia nie wynika w szczególności, czy ma to być potwierdzenie stanu salda, czy informacja zawierająca oświadczenie wiedzy banku co do wysokości dostępnych środków na konkretnym rachunku bankowym. Skoro ustawodawca nie ograniczył formy wystawianego dokumentu, to dopuszczalna jest każda forma informacji, istotne jest to, aby pochodziła ona z banku. Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia może zatem posłużyć się wydrukiem z systemu bankowego, stanowiącym dokument elektroniczny nie wymagający dla swej ważności podpisu, ani stempla. Nie znajdzie tutaj zastosowania także przepis art. 95 Prawa bankowego, odnoszący się do mocy prawnej dokumentów bankowych. Przepisy Rozporządzenia nie nakazują bowiem składania przez wykonawcę w szczególności dokumentu urzędowego.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Jak orzekła Izba w wyroku z dnia 1 marca 2018 r. sygn. akt: KIO 171/18 „Dostrzeżenia wymagało, że wbrew stanowisku odwołującego zamawiający nie wymagał od wykonawców złożenia „opinii z banku”. Jak wynikało z SIWZ wystarczające było złożenie „informacji banku” lub skok. Pojęcie „informacja banku”, jest szersze niż opinia czy zaświadczenie, którymi zamawiającym posłużył się przy opisie środków dowodowych wymaganych przy innych warunkach. Jednocześnie zamawiający w SIWZ nigdzie nie ograniczył formy tej informacji. Złożone przez przystępującego dokumenty stanowiły nic innego jak wydruki z systemów informatycznych banków zagranicznych, czego zresztą odwołujący nie kwestionował. Na powyższe wskazywały loga banków, adresy stron internetowych bankowości elektronicznej, z których te wydruki wykonano. Z wydruków tych można było także z łatwością ustalić wysokość salda na kontach przystępującego. W ocenie Izby informacja zaczerpnięta z systemu informatycznego banku w dalszym ciągu pozostaje informacją pochodzącą od banku i może być uwzględniona przy ocenie spełnienia warunku.”

Podsumowując, na gruncie przepisów Pzp oraz Rozporządzenia w pełni dopuszczalne jest posługiwanie się przez wykonawcę, celem wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadanej przez niego sytuacji finansowej, wydrukiem z konta bankowego, wskazującym saldo w wysokości wymaganej przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub/i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Możliwość posłużenia się takim wydrukiem stanowi zdecydowanie ułatwienie dla wykonawcy, przejawiające się zarówno oszczędnością czasu, jak i środków finansowych, związanych z procedurą pozyskania opinii z banku.