Wycena ryzyk może nie być możliwa ze względu na niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia07.02.2017

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 1 marca 2016 r. sygnatura akt I C 1288/13, zauważył że zgodnie z przywołanym przepisem art. 29 p.z.p. przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jednakże sposób dokonania opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych określony w art. 31 p.z.p. przez wymóg sporządzenia określonej dokumentacji, nie oznacza, że dla tych robót nie stosuje się podstawowego przy przygotowaniu postępowania przepisu art. 29 p.z.p.

Sąd odwołał się do jednego z wyroków Krajowa Izba Odwoławcza która podkreśliła, że art. 29 ust. 1 p.z.p. zobowiązuje zamawiającego do opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Istota tego przepisu sprowadza się więc do określenia przez zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia tak szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować czego zamawiający oczekuje. Obowiązkiem zamawiającego jest podjęcie wszelkich możliwych środków w celu wyeliminowania elementu niepewności wykonawców, co do przedmiotu zamówienia poprzez maksymalnie jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia. Nie może usprawiedliwiać braku wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia stwierdzenie, że wykonawca winien uwzględnić w wycenie zamówienia wszystkie ryzyka. Podkreślić bowiem należy, że wycena ryzyk związanych z wykonaniem zamówienia może być niemożliwa właśnie ze względu na niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia. Nie można bowiem wyliczyć ewentualnego kosztu ryzyka, którego wykonawca nie ma możliwości zidentyfikować z uwagi na brak odpowiedniej i wyczerpującej informacji w (…). Z kolei w innym orzeczeniu (…) wyjaśniła, że sformułowanie „za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń” należy odnieść do języka fachowego używanego w branży, w której działają podmioty zainteresowane ubieganiem się o udzielenie zamówienia. Uwzględnienie wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty ma umożliwić wykonawcom obliczenie ceny oferty zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny. Wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są wiążące dla wykonawców i zamawiającego, który jest obowiązany precyzyjnie opisać przedmiot zamówienia. Jeśli nie zrobi tego zgodnie z art. 29-31, nie może powoływać się na niezgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Sąd ponadto zauważył, że wszelkie bowiem nieścisłości i wątpliwości w określeniu przedmiotu zamówienia działają na niekorzyść inwestora. Nie można wymagać od wykonawcy udzielonego zamówienia rozszerzonego rozumienia jego przedmiotu i wyjścia poza ramy zamówienia w przypadku pojawienia się takich wątpliwości i żądań ze strony inwestora. Sąd również dodał, iż wykonawca przystępując do procedury zamówienia publicznego powinien wiedzieć jakie konkretnie prace składające się na przedmiot zamówienia ma do wykonania, by je móc należycie wycenić.