Ważna zasada proporcjonalności09.09.2020

A to w praktyce oznacza, iż zamawiający w przypadku drobnych nieprawidłowości, ma obowiązek rozważyć, czy odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawcy, jest proporcjonalne do popełnionego błędu. Zasady proporcjonalności w żadnym razie i w żadnej sytuacji nie można pomijać, ale należy okoliczności sprawy badać i oceniać w jej świetle.

O ile w praktyce zasada ta funkcjonuje w zakresie warunków udziału w postępowaniu, to już mniej przy ocenie prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert albo warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego. I niezmiernie rzadko, bierze się ją pod uwagę przed dokonaniem tak ostatecznej czynności jak odrzucenie oferty, czy wykluczenie wykonawcy z postępowania, zwłaszcza w odniesieniu do przesłanek fakultatywnych. Konieczność takiej analizy wydaje się kłopotliwa dla zamawiających, zaś wykonawcy rzadko biorą pod uwagę możliwość powołania się na zasadę proporcjonalności, zwłaszcza kwestionując wybór oferty najkorzystniejszej.

 

Tymczasem nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, wiele przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania dziś obligatoryjnych, przesuwa do katalogu fakultatywnych. Zatem, zasada proporcjonalności nabierze dużo większego znaczenia w decyzji o wyniku postępowania o zamówienie publiczne. Zamawiający częściej niż dotychczas będzie wręcz musiał się zastanawiać, czy jego decyzja jest proporcjonalna w okolicznościach danej sprawy. Chociaż, co należy w sposób szczególny podkreślić, już dziś brak uwzględnienia zasady proporcjonalności może stanowić o nieprawidłowości danej decyzji zamawiającego, który ma nie tylko obowiązek zawsze zbadać i ocenić stan faktyczny, ale też w swojej decyzji wziąć na poważnie pod uwagę zasadę proporcjonalności.