Uzupełnienie JEDZ w dwa dni25.04.2017

Z tej też perspektywy KIO w wyroku z dnia 3 kwietnia 2017r. sygn. akt KIO 483/17, oceniła działanie zamawiającego polegające na wezwaniu wykonawcy do uzupełnienia dokumentu JEDZ, gdy jednocześnie zakreślono termin dwóch dni na doręczenie dokumentu do siedziby organizatora przetargu.
Izba zauważyła: „Co do wyznaczenia zbyt krótkiego terminu na uzupełnienie dokumentów, to ponownie podkreślić należy, iż formularze JEDZ dla poszczególnych członków konsorcjum winny być złożone razem z ofertą. Zatem w tej dacie powinny być odpowiednio wypełnione i podpisane. Oznacza to, że wyznaczenie 2 dniowego okresu na uzupełnienie takich dokumentów Izba uznała za wystarczające. Jest to bowiem termin wystarczający do przedłożenia prawidłowych dokumentów Zamawiającemu. Termin ten nie może być rozumiany jako termin wykorzystany do tworzenia tych dokumentów. Być może gdyby dane dokumenty zawierały błędy, a osoby które miałby je podpisać byłyby nieobecne, uzasadniałoby to możliwość wydłużenia danego terminu. W sytuacji jednak braku podstawowego dokumentu w ofercie, 2 dni było terminem odpowiednim na prawidłową reakcję ze strony wykonawcy, który na taką okoliczność powinien być przygotowany z momentem upływu terminu składania ofert.”