Uzupełnienia i wyjaśnienia w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: wyrok KIO ostrzega przed pochopnym wykluczeniem wykonawcy24.08.2022

Gdyby każdą informację, która nie potwierdza warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, traktować jako nieprawdziwe informacje, to przepisy o uzupełnieniu byłyby martwe – tak też stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w ustnych motywach rozstrzygnięcia odwołania, w którym rozpatrywany był zarzut zaniechania wykluczenia z udziału w postepowaniu wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp.

Na wstępie należy przywołać regulacje ustawy Pzp, zgodnie z którymi w przypadku zastosowania art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych.

Przepis art., 109 ust. 1 pkt 10 znajduje zastosowanie do wykonawcy, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Według art. 128 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 4 ustawy Pzp jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

Krajowa Izba Odwoławcza, badając stan faktyczny sprawy doszła do przekonania, że przystępujący nie wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji zawartych w wykazie osób pierwotnym oraz uzupełnionym i nie działał w sposób lekkomyślny, a tym bardziej w sposób zamierzony, a to z tej przyczyny, że warunek udziału w postępowaniu mógł być co najmniej dwojako rozumiany. Stąd, o prawidłowym (zgodnym z wolą zamawiającego) sposobie rozumienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca dowiedział się dopiero ze skierowanego do niego wezwania do wyjaśnień i uzupełnień. Tym samym przystępujący informacjami zawartymi w pierwszym wykazie osób nie mógł wprowadzić zamawiającego w błąd. Zwrócić należy uwagę na fakt, że niejasne, niejednoznaczne zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie mogą obciążać wykonawców bazujących na tych zapisach podczas składania oferty, czy przedstawiania podmiotowych środków dowodowych. Jeżeli możliwa była co najmniej dwutorowa interpretacja warunku udziału w postępowaniu, to w ocenie Izby wszelkie niejasności Specyfikacji Warunków Zamówienia należy odczytywać na korzyść wykonawców.

Powyższe oznacza, że zamawiający uprawniony był do poprawienia wykazu osób i wskazania nowej osoby w miejsce tej, której doświadczenie, w świetle wyjaśnionego warunku udziału w postępowaniu, zostały zakwestionowane.  

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający może i powinien najpierw korzystać z procedur sanacyjnych, umożliwiających korektę oświadczeń wykonawcy w warunkach dopuszczonych przepisami prawa, a nie z góry zakładać naganne zachowanie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

Przyjmując takie założenie za prawidłowe, przepisy umożliwiające uzupełnienie czy też dozwoloną zmianę oświadczeń/oferty pozostałyby martwe. Uprawnione jest korzystanie z instytucji uzupełnienia czy wyjaśnienia dokumentów, przed zastosowaniem przepisów ostatecznie eliminujących wykonawców z postępowania.

Zatem, jak wynika z przywołanego wyżej stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej, zamawiający powinni ostrożnie podchodzić do badania przesłanek skutkujących wykluczeniem wykonawcy z postępowania i w pierwszej kolejności korzystać z dopuszczalnych przez ustawę Pzp instrumentów pozwalających na wyjaśnienie niejasności.

 

r.pr. Ewelina Toborek

etoborek@kzp.net.pl

 

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej na temat oferowanych usług.

kzp artykuły

Dziękujemy, że jesteś z nami.

Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane jako opinia prawna, w tym nie może służyć jako rekomendacja określonych działań, w szczególności w ramach działalności gospodarczej.