Uwaga na błędy związane z sposobem wnoszenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.19.04.2023

Zazwyczaj odwołanie przygotowywane jest w edytorze tekstu, następnie konwertowane do formatu PDF oraz podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Następnie w toku wypełniania poszczególnych elementów formularza na platformie ePUAP wykonawca przenosi odpowiednie fragmenty przygotowanego wcześniej tekstu, a także załącza przygotowane wcześniej odwołanie w formie załącznika. Należy zwrócić uwagę, iż formularz na platformie ePUAP nie zawiera dedykowanego okna, w którym można opisać interes oraz potencjalną szkodę we wniesieniu odwołania. Istnieje zatem duże ryzyko, iż w formularzu na platformie ePUAP nie zostanie opisany interes wykonawcy.

Co jednak w przypadku, gdy interes zostanie opisany jedynie w załączonym na platformie pliku, opisanym jako „odwołanie”? Czy taka forma wykazania interesu jest wystarczająca? Praktyka Izby pokazuje, że niestety nie. W sprawie o sygn. akt KIO 752/23 pominięcie opisania interesu i potencjalnej szkody w formularzu na platformie ePUAP doprowadziło do oddalenia odwołania z uzasadnieniem, iż interes w ogóle nie był wykazywany. Decyzja ta jest spójna ze stanowiskiem Prezesa UZP wyrażonym w jednej z wydanych decyzji:

„Zgodnie z treścią art. 508 ust. 1 ustawy Pzp, pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. W myśl art. 508 ust. 2 ustawy Pzp, pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wskazana w przytoczonych przepisach zasada wnoszenia pism (w tym odwołań) w postaci elektronicznej doprecyzowana została w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r. poz. 2453). Z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia wynika, że odwołanie wnoszone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych. Skrzynka ta znajduje się na platformie ePUAP. Odnośnik do usługi pozwalającej na wniesienie odwołania w postaci elektronicznej za pośrednictwem ww. skrzynki podawczej, udostępniany zgodnie z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia, kieruje do skrzynki, na którą można wnieść odwołanie. W informacji dla klienta na platformie ePUAP, dotyczącej usługi wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wskazano, że wymaganym dokumentem jest m.in. „Formularz Odwołania”. Sformułowanie to wskazuje, że w celu wniesienia odwołania za pośrednictwem skrzynki na ePUAP, należy wypełnić dedykowany, dostępny na ePUAP formularz odwołania. Po wybraniu opcji „Załatw sprawę”, system kieruje do logowania, a następnie do formularza odwołania. Formularz ten należy wypełnić treścią merytoryczną, wypełniając jego kolejne sekcje. Dotyczą one obszarów, które w świetle ustawy Pzp stanowią elementy konstrukcyjne odwołania (np. wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych odwołania oraz wskazanie dowodów na ich poparcie). Wypełniając treścią 2 poszczególne sekcje formularza odwołania, osoba wnosząca odwołanie generuje formularz odwołania i podpisuje go swoim podpisem zaufanym. Jak wynika z informacji o załącznikach w formularzu odwołania na ePUAP, do odwołania należy załączyć: 1) dowód uiszczenia wpisu, 2) pełnomocnictwo, jeżeli odwołanie wnosi pełnomocnik, 3) właściwy rejestr, z którego wynika zasada reprezentacji odwołującego, 4) dowód przesłania kopii odwołującemu. Z powyższego wynika, że odwołaniem wnoszonym w postaci elektronicznej jest wypełniony formularz”.

Reasumując, przy wnoszeniu odwołania przez platformę ePUAP pamiętajmy o konieczności opisania interesu i potencjalnej szkody w formularzu odwołania. Jedynie takie działanie daje gwarancję merytorycznego rozpatrzenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

 

r.pr. Mateusz Pająk  

mpajak@kzp.net.pl

 

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej na temat oferowanych usług.

kzp artykuły

Dziękujemy, że jesteś z nami 

Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane jako opinia prawna, w tym nie może służyć jako rekomendacja określonych działań, w szczególności w ramach działalności gospodarczej.

 

Aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach, zapisz się do naszego Newslettera.

  Zapraszamy również do obserwowania strony Kancelarii na  Linkedin