Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej wymaga szczególnej uwagi ze strony Zamawiającego09.09.2021

Sytuacją powszechnie występującą jest samodzielne (bez orzeczenia Izby) unieważnianie przez Zamawiających wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający powinien jednak pamiętać o jednoczesnym unieważnieniu czynności odrzucenia ofert w postępowaniu, bowiem unieważnienie czynności wyboru oznacza konieczność powtórzenia procedury badania i oceny ofert. Brak takiego wskazania prowadzić będzie także do rozłączenia czynności wyboru i odrzucenia oferty, a co za tym idzie, do rozbicia zasady kumulacji środków ochrony prawnej.

 

Najistotniejsze jest jednak, przekazanie wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, precyzyjnej informacji dotyczącej zakresu unieważnionych czynności. Dokonanie unieważnienia jedynie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, przy jednoczesnym braku jakiekolwiek informacji w zakresie czynności odrzucenia ofert wykonawców uczestniczących w postępowaniu, powoduje niepotrzebne wątpliwości wykonawców, w szczególności w zakresie terminów wnoszenia środków ochrony prawnej. Przykładowo, w sytuacji wniesienia przez wykonawcę odwołania na wybór oferty konkurencyjnej oraz odrzucenie własnej oferty, a następnie unieważnienia przez Zamawiającego (bez czekania na rozstrzygnięcie Izby) czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, rodzą się uzasadnione wątpliwości wykonawcy dotyczące konieczności dalszego podtrzymywania odwołania w zakresie zarzutu odrzucenia własnej oferty.

 

W przypadku braku precyzyjnej informacji co do rzeczywistego zakresu unieważnionych czynności, optymalnym rozwiązaniem wydaje się skierowanie przez Wykonawcę wniosku do Zamawiającego
o wyjaśnienie i doprecyzowanie przekazanej informacji. Jednoznaczna odpowiedź ze strony Zamawiającego, pozwoli na prawidłową ocenę zasadności podtrzymywania odwołania oraz określenie prawidłowych terminów na wniesienie kolejnych odwołań. Natomiast ewentualny brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego, pozwoli na ograniczenie ryzyka związanego z oddaleniem odwołania spowodowanym brakiem substratu zaskarżenia.

 

Reasumując, Zamawiający dokonując unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powinien jednoznacznie określić, iż czynność ta obejmuje również unieważnienie odrzucenia ofert wykonawców.

 

 

 

Mateusz Pająk

radca prawny