To początek rewolucji w spojrzeniu na procedurę uzupełniania oświadczeń i dokumentów18.05.2017

Po najnowszym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sytuacja to może jednak ulec diametralnej zmianie.
W wyroku TSUE z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie C‑131/16 wskazał, że zasadę równego traktowania wykonawców zapisaną w art. 10 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie temu, by w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego instytucja zamawiająca wezwała oferenta do dostarczenia oświadczeń lub dokumentów, których przedstawienia wymagała specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a których nie dostarczono w terminie składania ofert. Sprawa rozpatrywana przez Trybunał dotyczyła kwestii uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, jednakże ogólne tezy wskazane w wyroku mogą mieć potencjalne oddziaływanie na wykładnię art. 26 ust. 3 w przypadku uzupełnienia wszystkich możliwych dokumentów.
Warto wskazać, że Trybunał orzekł już przy innej sposobności, że zasada równego traktowania nie stoi na przeszkodzie poprawieniu lub uzupełnieniu szczegółów oferty, jeżeli w sposób oczywisty wymaga ona niewielkiego wyjaśnienia lub sprostowania oczywistych omyłek, przy czym należy jednak przestrzegać określonych wymogów [zob. podobnie, dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze przetargu ograniczonego podlegających dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. 2004, L 134, s. 114), wyroki: z dnia 29 marca 2012 r., SAG ELV Slovensko i in., C‑599/10, EU:C:2012:191, pkt 35–45, w odniesieniu do etapu oceny ofert; a także z dnia 10 października 2013 r., Manova, C‑336/12, EU:C:2013:647, pkt 30–39, w odniesieniu do etapu preselekcji oferentów]. Tym samym w ocenie Trybunału wezwanie przez instytucję zamawiającą oferenta do przedstawienia wymaganych oświadczeń lub dokumentów nie może co do zasady mieć innego celu, niż wyjaśnienie oferty lub sprostowanie oczywistej omyłki w tej ofercie. Nie może więc ogólnie umożliwiać oferentowi dostarczenia oświadczeń i dokumentów, których przedstawienie było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a których nie przedstawiono w terminie składania ofert. Nie może też doprowadzić do przedstawienia przez oferenta dokumentów zawierających takie zmiany, które stanowiłyby w rzeczywistości nową ofertę.
Wyrok TSUE z dnia 11 maja 2017 r. może stać się początkiem rewolucji w wykładni art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i skutkować wykluczaniem z postępowań wykonawców, którzy pominęli w składanych przez siebie ofertach część niezbędnych dokumentów. Aby zabezpieczyć się przed skutkami takiej interpretacji Wykonawcy w każdym postępowaniu winni dołączać wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w treści SIWZ aby ewentualnie Zamawiający mógł zwrócić się o ich zmianę lub skorygowanie.