Rozgrywanie terminem na wniesienie odwołania przy nadużyciu tajemnicy przedsiębiorstwa25.11.2018

Postępowanie o zamówienie publiczne, mimo że bardzo sformalizowane to jednak jest postępowaniem bardzo dynamicznym. Dlatego też wykonawca musi mieć na uwadze także sam fakt udostępnienia mu części jawnej oferty, czy uwzględnić czynność zakończenia badanie skuteczności zastrzeżenia. Czasem już z faktu udostępnienia części jawnej oferty można logicznie wyciągnąć wniosek, że zakończono badanie skuteczności zastrzeżenia. A czasem, tylko to że jakąś część dokumentów jest na razie objęta zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, i tutaj wnoszenie odwołania będzie ocenione jako podnoszenie zarzutów przedwczesnych.

 

Co do zasady o zaniechaniu zamawiającego w dokonaniu weryfikacji skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa można mówić w sposób pewny od momentu wyboru oferty najkorzystniejszej. Ale w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej dostrzegane są wyjątki od tej zasady, dlatego też każdy przedsiębiorca musi bardzo dokładnie rozważyć czy zarzut będzie postawiony w terminie. Kluczem jest ustalenie ponad wszelką wątpliwość kiedy zamawiający zakończył badanie skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Dlatego też przezorny wykonawca powinien „przymusić” zamawiający do wypowiedzenia się w tej kwestii i doprowadzić do poinformowania o zakończeniu czynności weryfikacji prawidłowości „zastrzeżenia informacji”. Jeśli taki fakt nastąpi przed datą wyboru oferty najkorzystniejszej, to zamawiający będzie już dysponował dowodem na to, że poinformował o zakończeniu badania. Taka data rozpoczyna bieg terminu na wniesienie prawidłowego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.