Roboty dodatkowe poza ryczałtem18.08.2021

Jak słusznie zauważa się w stosownym orzecznictwie w ramach procedury zamówień publicznych nie jest dopuszczalne obciążanie wykonawcy ryzykiem wykonania – bez stosownej zapłaty – robót, których zakresu, którego nie identyfikował zamawiający, czy nie mógł przewidzieć oferent na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli dokumentacja oczywiście nie dawała podstaw do zwrócenia zamawiającemu uwagi na nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia.

 

Jeśli zatem zamawiający zechce obciążyć wykonawcę pracami koniecznymi do realizacji zamówienia, a nie przewidzianych w dokumentacji przedstawionej przez zamawiającego, to musi się liczyć z własnym ryzykiem poniesienia kosztu wynikającego z niewystarczającego opisu przedmiotu zamówienia lub błędnej albo wymijającej treści wyjaśnień udzielonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Zasady należytej staranności obowiązują obie strony postępowania o zamówienie publiczne i umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Zamawiający jednak nader chętnie korzystają z możliwość sądowej oceny, czy opis przedmiotu zamówienia został dokonany z należytą i profesjonalną starannością, czy też w jakim stopniu takie okoliczności miały znaczenie dla prawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę, unikając w ten sposób dźwignięcia na bieżąco odpowiedzialności za przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej.

 

Nie w każdym jednak przypadku brak zapłaty wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie robót budowlanych nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, pozostaje bez konsekwencji dla prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności dotyczy to małych lub średnich przedsiębiorców, dla których spór sądowy może oznaczać poważne konsekwencje finansowe nie tylko w zakresie bieżącej działalności i dalszego rozwoju ale też w zakresie prawidłowego ukończenia innych inwestycji publicznych.

 

A przecież zamawiający ma możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane, na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, a być może nawet umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zatem żądanie przez wykonawcę zamówienie zapłaty za wykonane roboty na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, powinno być absolutnie ostatecznością, a nie regułą.

Trzeba bowiem też pamiętać, iż ustalenie wynagrodzenia o charakterze ryczałtowym nie jest przeszkodą do podwyższenia wynagrodzenia, właśnie na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.