Produkty „na miarę” nie muszą być przyjęte za równoważne08.05.2017

Jak wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO 265/17 z oferty musi jednoznacznie wynikać, jakie produkty i rozwiązania wykonawca oferuje, tak aby zamawiający mógł zweryfikować poprawność oferty pod kątem wszystkich wymagań określonych w SIWZ. Niedopuszczalne jest doprecyzowywanie treści oferty (rozumianej jako zobowiązanie wykonawcy tak co do zakresu, jak i sposobu wykonania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich wymagań opisanych przez zamawiającego) po upływie terminu na jej złożenie. Przyzwolenie, aby wykonawca określał swoje zobowiązanie ofertowe w sposób niekonkretyzujący wszystkich istotnych z punktu widzenia zamawiającego aspektów, a dopiero po otwarciu ofert, na etapie ich badania, precyzował oferowane rozwiązania, stałoby w sprzeczności z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych, dopuszczając możliwość manipulacji treścią oferty, a po stronie zamawiającego powodowałoby niepewność co do rzeczywistych cech oferowanego przedmiotu zamówienia oraz utrudnienie w ustaleniu jego zgodności z wymaganiami opisanymi w SIWZ.

Izba podniosła, że wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne – zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Izba równocześnie przypomniała, że to na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez tego wykonawcę rozwiązanie jest faktycznie rozwiązaniem równoważnym w odniesieniu do przedmiotu zamówienia opisanego przez zamawiającego. W rozpoznawanej sprawie Izba uznała, że treść oferty, precyzująca oferowane produkty i rozwiązania, musi być ustalona w terminie składania ofert i nie może podlegać dookreśleniu po upływie tego terminu, a wykonawca oferujący rozwiązania równoważne ma obowiązek wykazać, że przedstawione w treści oferty rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Izba nie podzieliła tezy Odwołującego, jakoby to na Zamawiającym ciążył obowiązek wykazania, że zaoferowane rozwiązania równoważne nie spełniają wymagań dotyczących równoważności. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia wskazując na konkretne rozwiązania, jednocześnie dopuszczając zaoferowanie rozwiązań równoważnych i określając kryteria równoważności. W takiej sytuacji to wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne powinien tę równoważność wykazać, stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, który zdaniem Izby – wbrew twierdzeniom Odwołującego – znajduje w tym przypadku zastosowanie.

To tylko w treści oferty można powziąć wiedzy, że oferowane urządzenia zostały przygotowane do tego przetargu „na miarę”, tj. nie tylko nie zaoferowano rozwiązań standardowych, ale rozwiązania po modyfikacjach dalej idących niż standardowo oferuje producent. Wówczas też samo oznaczenie produktów powinno wskazywać na zaoferowanie niestandardowej konfiguracji, i jednocześnie tylko wykonawca ma dowolnymi dokumentami przekonać zamawiającego, że rozwiązanie równoważne odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.