Prawidłowość stawki 0% VAT – KIO bada głębiej03.06.2019

Krajowa Izba Odwoławcza, przykładowo w wyroku z dnia 30 kwietnia 2013 r o sygn. akt KIO 880/13, stwierdza: „Zamawiający badając oferty ma obowiązek również badać wysokości stawki VAT. Aby oferty złożone w postępowaniu mogły być porównywalne, m.in. ceny ofertowe muszą być obliczone z zastosowaniem tych samych reguł, a w tym z zastosowaniem tych samych stawek VAT, które są istotnym elementem kalkulacji ceny oferty. Obowiązek weryfikacji stawki podatku od towarów i usług wypływa wprost z art. 87 ust. 2 pkt 3 i art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). W przypadku wystąpienia w ofercie innej niż pisarska i rachunkowa omyłki, powodującej niezgodność oferty ze specyfikacją, która to omyłka nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty, zamawiający musi dokonać poprawienia takiej oferty. Jednak może to nastąpić w przypadku, gdy zamawiający ustanowi w specyfikacji wskazanie sposobu obliczania ceny, a szczególnie, gdy zamawiający zobowiąże wykonawców, aby zastosowali określoną stawkę podatku od towarów i usług”.

 

W wyroku wydanym w dniu 28 maja 2019r. Krajowa Izba Odwoławcza badała, czy zamawiający prawidłowo nie odrzucił żadnej oferty w postępowaniu, w sytuacji, w której zostały zastosowane różne stawki podatku VAT, zaś w poszczególnych ofertach ze stawką preferencyjną, zakres zastosowania stawki 0% obejmował różne zakresy. Przy czym, Zamawiający wywodził, że oferty te są porównywalne, zaś sam – choć nie wskazał tego w SIWZ – planuje się zwrócić do organu nadzorującego, w celu wydania zaświadczenia potwierdzającego możliwość zastosowania stawki 0% na zakres wskazany w zwycięskiej ofercie.

 

Odwołujący zaś wskazywał, że choć Zamawiający jest placówką oświatową rozumieniu ustawy o VAT, a przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy, wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, to jednak stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych – przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15 cytowanego przepisu. Przepis art. 83 ust. 14 cytowanej ustawy stanowi zaś, iż „dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt. 26, stosuje stawkę 0% pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt. 26 lit. a”. Innymi słowy, odwołujący twierdził, że oferty ze stawką VAT 0% powinny zostać odrzucone, jako zawierające błąd w obliczeniu ceny, gdyż został spełniony wyłącznie 1 z 3 warunków, wymienionych powyżej.

 

Ponadto, odwołujący twierdził, że procedura uzyskiwania zgody na zastosowanie 0% podatku VAT dotyczy etapu realizacji zamówienia, etapu dostawy i wystawienia faktury, nie zaś etapu przedstawienia oferty. Zamawiający dopiero po podpisaniu umowy z wykonawcą – co dopiero jest równoważne ze skutecznym zleceniem wykonawcy wykonania zamówienia – zwróci się do organu nadzorującego o wystawienie w/w potwierdzenia. Przy czym, zwrócenie się przez zamawiającego do organu nadzorującego o wystawienie przedmiotowego potwierdzenia nie jest obligatoryjne, lecz dobrowolne. To zamawiający każdorazowo decyduje, czy będzie ubiegał się u organu nadzorującego o takie potwierdzenie. Wniosek zamawiającego rozpoczyna więc procedurę weryfikacji w organie nadzorującym, czy zwolnienie z VAT jest zasadne, a jak tak to w jakim zakresie, zatem wynik tej weryfikacji może być niekorzystny.

 

Dotychczas, można było spotkać się z orzeczeniami Krajowej Izby Odwoławczej, w których Izba stwierdzała, że deklaracja Zamawiającego dotycząca chęci wystąpienia do organu nadzorującego o wystawienie zaświadczenia, potwierdzającego możliwość stosowania stawki VAT 0% jest wystarczająca, aby na etapie składania ofert wykonawcy byli uprawnieni do ofertowania ceny z 0% stawką podatku VAT. Jednakże, w przywoływanym wyroku, Krajowa Izba Odwoławcza zbadała sprawę głębiej. Mianowicie, Izba podzieliła stanowisko prezentowane przez odwołującego i potwierdziła, że ewentualne otrzymanie od organu nadzorującego potwierdzenia (o którym mowa w art. 83 ust. 14 ustawy o VAT) jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym. Ponadto, odnosi się ono do etapu realizacji, a nie etapu składania ofert. Tym samym, na etapie składania ofert wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania podstawowej stawki VAT, zaś oferty ze stawką preferencyjną podlegają odrzuceniu, jako oferty zawierające błąd w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 uPzp).