Pominięcie w OPZ pewnych zakresów robót budowlanych podstawą do unieważnienia przetargu?18.01.2023

Zgodnie z art. 457 ust. 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający:

1) z naruszeniem ustawy udzielił zamówienia, zawarł umowę ramową lub ustanowił dynamiczny system zakupów bez uprzedniego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub bez wymaganego ogłoszenia zmieniającego ogłoszenie wszczynające postępowanie, jeżeli zmiany miały znaczenie dla sporządzenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

2) zawarł umowę z naruszeniem art. 264 lub art. 308 ust. 2 lub 3 lub art. 421 ust. 1 lub 2 albo art. 577, jeżeli uniemożliwiło to Krajowej Izbie Odwoławczej uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy;

3) zawarł umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 216 ust. 2;

4) z naruszeniem art. 314 ust. 1 pkt 3, ust. 3 i 4, art. 315 lub art. 422 ust. 2 lub 3 udzielił zamówienia objętego umową ramową;

5) z naruszeniem art. 323, art. 324 lub art. 391 ust. 4 lub 5 udzielił zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów.

Czy w praktyce Zamawiający unieważniając postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp może wyjść poza ramy zakreślone art. 457 ust. 1 ustawy Pzp ? W artykule poświęconym tej tematyce przyjrzymy się bliżej możliwości unieważnienia postępowania w oparciu o przepis art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, na przykładzie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej wydanego w 2023 roku.

Decyzja Zamawiającego o unieważnieniu postępowania

W jednym z toczących się postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane Zamawiający, po upływie terminu składania ofert, podjął decyzję o unieważnieniu postępowania z uwagi na to, iż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W uzasadnieniu faktycznym tej decyzji wskazano, że udostępnione wykonawcom przedmiary robót nie zawierały pewnego zakresu prac, które są niezbędne dla pełnego wykonania modernizacji budynku.

Art. 255 pkt 6 ustawy Pzp w praktyce

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zatem unieważnienie postępowania może nastąpić jedynie w przypadku łącznego wystąpienia wskazanych tam okoliczności, tj.:

– postępowanie obarczone jest wadą,

– wada ta jest niemożliwa do usunięcia,

– wada ta uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powołany przepis powinien być stosowany z uwzględnieniem przepisu art. 457 ust. 1 ustawy Pzp, który zawiera katalog przesłanek unieważnienia umowy, a w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania zamawiający powinien wskazać wadę postępowania, wykazać, na czym polega, dlaczego nie jest możliwa do usunięcia i wykazać związek przyczynowy pomiędzy stwierdzoną wadą postępowania a brakiem możliwości zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy, w tym wskazując spełnienie określonej przesłanki z art. 457 ust. 1 ustawy Pzp.

Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

W zapadłym w 2023 roku wyroku Izba stwierdziła, że brak ujęcia w przedmiarach robót pewnych zakresów prac nie może stanowić podstawy unieważnienia postępowania na zasadzie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp. Izba zwróciła uwagę na konieczność ścisłego powiązania art. 255 pkt 6 ustawy Pzp z przepisem art. 457 ust. 1 ustawy Pzp. Nadto, w ocenie Izby zamawiający nie wykazał, że brak w opisie przedmiotu zamówienia pewnych zakresów robót budowlanych do wykonania stanowi naruszenie określonych przepisów ustawy Pzp, a naruszenie to pociąga za sobą (przynajmniej potencjalnie) możliwość unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustawa Pzp nie przewiduje bowiem przesłanki unieważnienia umowy, opartej na naruszeniu przepisów ustawy Pzp dotyczących przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. Tym samym unieważnienie postępowania z powołaniem się na art. 255 pkt 6 ustawy Pzp było i jest pozbawione jakichkolwiek podstaw i zostało dokonane z naruszeniem powyższego przepisu.

Podsumowując, ustawa Pzp w art. 255 wylicza w sposób wyczerpujący wszystkie sytuacje, w których zamawiający musi unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie może unieważnić postępowania w żadnej innej sytuacji niż wskazana wprost w przepisach ustawy Pzp. Jedną z podstawowych zasad zamówień publicznych jest zasada trwałości postępowania oraz realizacji celu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jakim jest zawarcie umowy z wykonawcą. Dlatego unieważnienie postępowania zawsze należy traktować jako wyjątek od zasady, a przesłanki unieważnienia interpretować w sposób ścisły.

 

Marek Tomasik 

mtomasik@kzp.net.pl

 

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej na temat oferowanych usług.

kzp artykuły

Dziękujemy, że jesteś z nami 

Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane jako opinia prawna, w tym nie może służyć jako rekomendacja określonych działań, w szczególności w ramach działalności gospodarczej.

Aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach, zapisz się do naszego Newslettera.

Napisz do nas wiadomość na kzp@kzp.net.pl o tytule „Newsletter”, aby otrzymać dostęp.

  Zapraszamy również do obserwowania strony Kancelarii na  Linkedin