Osobno ocenia się samą treść przedstawionego uzasadnienia objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa13.01.2019

Patologiczna praktyka zastrzegania przez wykonawców wszystkich możliwych dokumentów i informacji jako rzekomo stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wynika z prostej kalkulacji ryzyka: skoro niezasadne zastrzeżenie dokumentu lub informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa skutkuje wyłącznie ich odtajnieniem, to lepiej jest zastrzec dokument lub informację. Ryzyko negatywnych skutków zastrzeżenia jest żadne, można natomiast bardzo wiele zyskać, choćby uniemożliwiając konkurencji skuteczne sprawdzenie wniosku bądź oferty. Dlatego też tak ważny jest każdy wyrok służący faktycznej jawności postępowań o udzielenie zamówienia.

 

Izba wielokrotnie w orzeczeniach podkreślała, że zasada jawności postępowania jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie w przypadkach określonych ustawą, co wynika z art. 8 ust. 2 ustawy Pzp. Wyjątki od zasady jawności określa art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W orzecznictwie podkreśla się, że to na wykonawcę dokonującego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nałożono obowiązek wykazania zamawiającemu przesłanek skuteczności poczynionego zastrzeżenia. Aby skutecznie wykazać zastrzeżenie informacji, wykonawca musi zatem potwierdzić łączne spełnienie przesłanek definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.03.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjo zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U 2018 poz. 419, 1637) tj.:

  1. informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
  2. informacja jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie jest powszechnie znana osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie jest łatwo dostępna dla takich osób,,
  3. uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Izba ww. wyroku dosadnie podkreśliła, iż osobno ocenia się samą treść przedstawionego uzasadnienia objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa, zaś zupełnie osobno zasadność zastrzeżonych dokumentów, oświadczeń lub informacji. Żadne z nich nie może być uniwersalne, lakoniczne czy ogólne. Zawsze takie informacje lub powody, dla których te informacje zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, muszą być konkretne, uzasadnione, udowodnione i spełniające wszystkie przesłanki wynikające z art. 11 ust. 4 UZNK.