Odpowiedzialność karna urzędnika za bezprawne unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego10.02.2018

Warto również zauważyć, że bezpodstawne unieważnienie postępowania może skutkować odpowiedzialnością karną za popełnienie przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego z tytułu nadużycia pełnionej funkcji. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Powyższe przestępstwo polega na działaniu na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Należy przyjąć, że ma to miejsce wówczas, kiedy z zachowania funkcjonariusza może wyniknąć szkoda w interesie publicznym lub prywatnym. Jak wynika z orzecznictwa pojęcie szkody należy tu rozumieć szeroko – nie chodzi wyłącznie o szkodę majątkową, ale o każde narażenie dobra chronionego prawem. Co istotne nie jest konieczne, by wystąpił jakikolwiek uszczerbek w chronionych prawem dobrach, wystarczy, że wystąpi zagrożenie takim uszczerbkiem. Wyższą karą zagrożone jest przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

Nie można również zapominać, że bezpodstawne unieważnienie postępowania powodowane osiągnięciem przez urzędnika korzyści finansowej zakwalifikowane będzie równocześnie jako zakłócenie przetargu publicznego, tj. przestępstwo opisane w art. 305 Kodeksu karnego. Szczególnego znaczenia nabiera ocena odpowiedzialności karnej urzędników w zakresie unieważnienia postępowania w przypadku przetargów o wartości poniżej tzw. progów unijnych, tj. czynności, co do której nie ma możliwości złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Tym samym urzędnicy podejmujący tak ważką decyzję jak ta co do unieważnienia postępowania winni zwrócić szczególną uwagę na podstawy takiej decyzji i ich zgodność z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Na zakończenie jako ciekawostkę historyczną prezentujemy ustawę:

Ustawa_1920