Objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa odwołania do KIO24.08.2016

Odwołanie jest środkiem ochrony prawnej, które wszczyna jawną procedurę odwoławczą. Zgodnie z treścią art. 185 ust. 1 ustawy, nie doznającym ograniczeń obowiązkiem zamawiającego jest przekazanie kopii odwołania wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu. Zgodnie z tym przepisem, zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C–438/04 zauważył, że „organ powołany do rozpoznania odwołania od decyzji krajowego organu regulacyjnego zgodnie z art. 4 dyrektywy ramowej powinien dysponować wszelkimi informacjami wymaganymi do tego, by z pełną znajomością rzeczy orzekać w przedmiocie zasadności takiego odwołania, w tym informacjami poufnymi. Niemniej jednak ochrona takich informacji i tajemnic handlowych musi być zagwarantowana i tak dostosowana, by dało się ją pogodzić z wymogami skutecznej ochrony prawnej i poszanowaniem prawa do obrony stron sporu.” W kolejnym orzeczeniu w sprawie C–450/06 Trybunał stwierdził, że „Zasada ochrony informacji poufnych i tajemnic handlowych musi być tak stosowana, by dało się ją pogodzić z wymogami skutecznej ochrony prawnej i poszanowaniem prawa do obrony stron sporu”.
Tak więc TSWE dostrzega konieczność zagwarantowania równowagi pomiędzy interesem wykonawcy w zachowaniu poufności ale przecież tylko pewnych informacji, które spełniają przesłanki ochrony wartości gospodarczych przedsiębiorcy, z drugiej zaś strony widzi konieczność zapewnienia skutecznych środków ochrony prawnej pozostałym wykonawcom.

Co do zasady przecież postępowanie cywilne, a takim jest postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą, charakteryzuje się jawnością w stosunku do jego uczestników, w szczególności stron. Zawsze zasada jawności łączy się z transparentnością, kontradyktoryjnością, gwarancją bezstronności sędziego i przez to rzetelnością procesu.
Oczywiście można sobie wyobrazić zupełnie wyjątkowe sytuacje, gdzie odwołujący wykaże jakieś szczególne okoliczności, które mogłyby uzasadniać uczynienie wyjątku w danej sprawie, chociaż i tak raczej powinno to dotyczyć wąskiego jej fragmentu. Oczekiwanie takie powinno być jednak gruntownie uzasadnione. Z pewnością nie może być wyłączona jawność w takim zakresie w jakim odwołujący polemizuje z jawnymi informacjami, dokumentami, czy zdarzeniami.
Zasada prowadzenia postępowania w warunkach pełnej transparentności, jest wartością konstytucyjną i każdy zamawiający tolerując nieuzasadnione oczekiwanie wykonawcy, winien o tym pamiętać. W każdym bowiem przypadku zastrzeżony przez wykonawcę zakaz udostępnienia informacji staje się skuteczny dopiero w sytuacji gdy zamawiający w wyniku przeprowadzenia indywidualnego badania pozytywnie przesądzi, że zastrzeżone obszary mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeśli bowiem okaże się, że w ocenie zamawiającego zastrzeżone przez wykonawcę treści nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, zobowiązany jest do ich ujawnienia. W szczególności, że to od zamawiającego przede wszystkim zależy na ile przejrzystość postępowania, prawo do sądu i obrony będzie realizowana, wreszcie jakie komplikacje proceduralne z tego będą wynikać.