(Nie)składanie podmiotowych środków dowodowych – kilka uwag (część 1)19.09.2022

Przepisy dotyczące składania podmiotowych środków dowodowych

Złożenie wszystkich wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych jest równie ważne jak faktyczne spełnianie postawionych w danym postępowaniu warunków udziałów. Zgodnie bowiem z art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) odrzucenie oferty grozi nie tylko wykonawcy, który podlega wykluczeniu z postępowania lub nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, ale również takiemu wykonawcy, który nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego. Wykonawcy muszą jednak pamiętać, że nie w każdym wypadku mają obowiązek złożyć żądane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości również lub wyższej niż progi unijne kwestii zwolnienia z obowiązku składania podmiotowych środków dowodowych dotyczy art. 127 ustawy Pzp, zgodnie z którym:

  1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1)  może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2)  podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

  1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne art. 127 ust. 2 ustawy Pzp stosuje się wprost, natomiast zamiast art. 127 ust. 1 ustawy Pzp zastosować należy przepis art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Zamawiający w ogóle nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych

Jak wynika z powyższych przepisów, zarówno w postępowaniach powyżej jak i poniżej progów unijnych ustawodawca przewidział dwa różne rozwiązania. Pierwsze z nich polega na tym, że zamawiający w ogóle nie wzywa danego wykonawcy do złożenia określonych podmiotowych środków dowodowych. Jednak rezygnacja z wezwania może mieć miejsce tylko wtedy, gdy spełnione zostały wszystkie określone w Pzp warunki, tj. wtedy, gdy zamawiający wymagane podmiotowe środki dowodowe może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca podał w JEDZ (w postępowaniach poniżej progów unijnych – w oświadczeniu będącym odpowiednikiem JEDZ) dane umożliwiające dostęp do tych środków. W polskich realiach zamawiający będą mogli skorzystać z tego rozwiązania w odniesieniu do odpisów z KRS, odpisów z CEIDG czy informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Wyszukanie informacji na temat danego wykonawcy (czy innego podmiotu) w ww. bazach jest bowiem możliwe na podstawie danych, których podania zamawiający standardowo żądają w ofertach, tj. poprzez firmę (nazwę), imię i nazwisko, nr KRS czy NIP. Zatem w zdecydowanej większości wypadków zamawiający będą mogli samodzielnie wyszukać i pobrać potrzebne informacje z ww. rejestrów, co będzie jednocześnie oznaczać, że nie będą mieli prawa żądać od wykonawców złożenia odpisów czy informacji z ww. rejestrów. Przepis art. 127 ust. 1 ustawy Pzp jak i przepis art. 274 ust. 4 ustawy Pzp zostały bowiem sformułowane w sposób kategoryczny: zamawiający nie wzywa.

Zamawiający nie ma również prawa wezwać wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeśli te miałyby jedynie powielać informacje już podane przez wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, czyli w JEDZ. Chodzi tutaj o różnego rodzaju wykazy, których może żądać zamawiający, czyli m.in. wykaz robót budowlanych, wykaz dostaw lub usług, wykaz osób, wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych. Jak wiadomo, takie wykazy mogą się już pojawić w JEDZ, jeśli zamawiający nie zezwoli na ograniczenie się przez wykonawców do wypełnienia sekcji alfa w części IV JEDZ, czyli na złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji. Trzeba przy tym podkreślić, że rezygnacja z wezwania ze względu na podanie potrzebnych informacji w JEDZ została przewidziana jedynie w postępowaniach powyżej progów unijnych. W postępowaniach poniżej progów unijnych art. 274 ust. 4 ustawy Pzp nie zawiera bowiem odpowiednika art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Część 2 w pełnej wersji dostępna już wkrótce- zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.

Napisz do nas wiadomość na kzp@kzp.net.pl o tytule „Newsletter”, aby otrzymać dostęp do powiadomień.

r.pr. Krzysztof Mikoda

kmikoda@kzp.net.pl

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej na temat oferowanych usług.

kzp artykuły

Dziękujemy, że jesteś z nami.

Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane jako opinia prawna, w tym nie może służyć jako rekomendacja określonych działań, w szczególności w ramach działalności gospodarczej.