Nieprawdziwe informacje w wyjaśnieniach ceny28.07.2018

Przecież z całego orzecznictwa Izby wynika, iż już samo potencjalne wystąpienie takiej sytuacji uzasadnia wykluczenie wykonawcy (tym samym nie jest konieczne jednoznaczne wykazanie, że bez nieprawdziwych informacji decyzja zamawiającego byłaby inna). Jako reprezentatywny należy przypomnieć stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku sygn. akt KIO 2007/17, 2014/17: „Z powyższego wynika, że po stronie zamawiającego nie musi powstać mylne wyobrażenie o faktach, na skutek przedstawionych przez wykonawcę informacji, wystarczającym jest, iż takie wyobrażenie mogło powstać. Istotna jest sama treść informacji i to, jaki skutek mogły one wywołać w świadomości zamawiającego, niezależnie od okoliczności czy wprowadzenie w błąd rzeczywiście nastąpiło”.

 

Informacje przedstawione w wyjaśnieniach dotyczących wysokości zaoferowanej ceny bez wątpienia mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu, jako że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania realności zaoferowanej ceny i przy pomocy stosownych dowodów. Dlatego też złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji w dokumencie mającym wykazać zyskowność przedsięwzięcia może nie tylko skutkować uznaniem przez zamawiającego, że doszło do niewykazania rzetelności kalkulacji dokonanej.

Wówczas można również zarzucić zamawiającemu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy z postępowania z uwagi na treść wyjaśnień kalkulacji ceny.

Oczywistym jest, ale trzeba jednak przypomnieć, że z uwagi na legalność działań, zamawiający ma obowiązek zawsze z własnej inicjatywy podjąć próbę rozwiania wątpliwości, jakie powstały na tle złożonych wyjaśnień dotyczących sposobu kalkulacji ceny.

 

Każdy wykonawca ma obowiązek złożyć profesjonalne i kompletne wyjaśnienia sposobu kalkulacji ceny oraz załączyć dowody dotyczące elementów ceny mających wpływ na jej wysokość w terminie wskazanym wezwaniu, a czynności te muszą uwzględniać zachowanie podwyższonej staranności, zwłaszcza gdy ubiega się o zamówienie publiczne.