Mniej jawności w nowym projekcie ustawy Pzp, a przecież brak ustawy o sygnalistach11.02.2019

Otóż, stosownie do projektowanego art. 83 projektu ustawy Pzp, protokół jest jawny i udostępniany na wniosek, przy czym ograniczona została dostępność załączników do protokołu, które mają być udostępniane na wniosek wykonawców i innym podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej (a kto jest uprawiony będzie decydowała ustawa, praktyka KIO, czy Prezes UZP, z pewnością nie będzie to czynnik społeczny), z zasady po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Tak więc regulacja dotycząca ochrony danych osobowych, posłużyła projektodawcy do ograniczenia kontroli społecznej na wydatkowaniem środków publicznych. To trzeba przypomnieć że przepisy te działają choćby dziś i nie ma problemu z jawnością załączników do protokołu. Zamawiający dziś doskonale sobie radzą z obowiązkowymi ograniczeniami w dostępie do danych osobowych odnoszących się do wyroków skazujących i naruszeń prawa, a także z zakazem udostępniania danych szczególnie wrażliwych, takich jak np. dane dotyczące zdrowia.

 

Nowe regulacje pojawiły się w art. 83 i 84 projektu ustawy Pzp:

Art. 83. 1. Protokół jest jawny i udostępniany na wniosek.

  1. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek wykonawcom i innym podmiotom uprawnionym do wnoszenia środków ochrony prawnej, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub pracy konkursowej albo unieważnieniu postępowania lub konkursu, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i prace konkursowe od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i wynikach konkursu.
  2. Dostęp do danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, jest możliwy tylko w celu korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
  3. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole lub załącznikach do protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 5. Udostępnianie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowani e do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 4 i art. 18 ust. 3-5, stosuje się odpowiednio.

Art. 84. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe s ą przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 -3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Projektodawca tego rozwiązania powinien więc spojrzeć w statystyki KIO, w zakresie ilości spraw w których wystąpił zarzut art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp, bowiem przekonałby się że jest to jeden z najczęściej stawionych zarzutów. A przecież jest to i tak niewielka ilość przypadków, które zostały uzewnętrznione, bowiem dostęp do środków ochrany prawnej wciąż jest dla małych i średnich przedsiębiorców ograniczony z uwagi na wysoki poziom wpisu.

Niestety pozostawiono także niefunkcjonalne rozwiązanie polegające na tym że a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i prace konkursowe od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i wynikach konkursu.