Krytyczny błąd ustawodawcy? Brak odpowiedniej implementacji terminu wykluczenia30.01.2020

Mając na uwadze powyższe regulacje polski ustawodawca przewidział w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp, że:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

  1. a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d, 
  2. b) w ust. 1 pkt 15, 
  3. c) w ust. 5 pkt 5-7 

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.”.

 

Wskazane przepisy nie wskazują jakiegokolwiek terminu w zakresie wykluczenia wykonawcy z postępowaniu w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 (w zakresie szeroko rozumianego podania nieprawdziwych informacji), mimo obowiązku jego ustalenia wynikającego z Dyrektywy 2014/24/UE. Jak wynika z ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) kraj członkowski, który zaniechał terminowego wdrożenia dyrektywy unijnej (lub prawidłowego i kompletnego jej wdrożenia) nie może się powoływać na jej niewdrożone przepisy w sporze z obywatelem.

 

Mając zatem na uwadze przesłanki wykluczenia opisane w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp znajdą one zastosowanie tylko i wyłączenie do konkretnego postępowania, w którym Zamawiający może wykluczyć wykonawcę, a nie będą odnosiły się do wykluczenia wykonawcy z uwagi na podanie nieprawdziwych informacji w dłużej perspektywie czasowej, które nie została określona w ustawie. To więc szybko i wprost problem przełoży się na praktykę, więc trzeba się liczyć że zapanuje w tej kwestii chaos w systemie.