Interes w kwestionowaniu wezwania do wyjaśnienia dokumentów lub oświadczeń24.10.2017

Izba w wyroku o sygn. akt KIO 1527/17, uznała za wątpliwe wykazanie szkody przez odwołującego, w sytuacji gdy skarży on czynność zamawiającego polegającą na wezwaniu do złożenia wyjaśnień dokumentów lub oświadczeń. Wyrok ten z pewnością można także przełożyć na analogiczną sytuację, gdy wykonawca jest wzywany do wyjaśnienia treści oferty.
W orzeczeniu tym Izba stwierdziła: „Zamawiający wzywając Odwołującego do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, wypełniał ustawowe zobowiązanie wyjaśnienia uzasadnionych wątpliwości związanych ze złożonym przez Odwołującego oświadczeniem w formie Załącznika Nr 7 do SIWZ. Czynność Zamawiającego była czynnością w toku badania ofert służącą ocenie oświadczenia Odwołującego złożonego w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – potencjału technicznego Odwołującego, umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie i jako taka nie powodowała szkody po stronie Odwołującego. Szkodę w postaci nie uzyskania zamówienia (okoliczności wskazane przez Odwołującego w odwołaniu i podtrzymane na rozprawie jako podstawa szkody), Odwołujący mógłby ponieść w przypadku wykluczenia z postępowania lub odrzucenia jego oferty, o ile zostałaby wykazana niezgodność czynności Zamawiającego z przepisami ustawy. Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie dokonał jeszcze wyboru oferty najkorzystniejszej i nie jest znana ostateczna w tym względzie ocena. Czynność wezwania do złożenia wyjaśnień nie generuje bezpośrednio skutku w postaci eliminacji wykonawcy z postępowania, służy bowiem rozwianiu wątpliwości Zamawiającego co do treści złożonego oświadczenia. Niezłożenie wyjaśnień nie jest również obwarowane żadną sankcją ustawową”.
Izba dodała również: „Przepis art. 26 ust. 4 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Przepis nie określa żadnych kryteriów wzywania wykonawców do złożenia wyjaśnień, za wyjątkiem odesłania do art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zatem, o zastosowaniu wezwania powinna decydować jego zasadność i celowość oraz ograniczenie do oświadczeń lub dokumentów o charakterze potwierdzającym wskazanych w przywołanym przepisie”.