Brak automatyzmu zamawiającego po uwzględnieniu odwołania23.11.2022

 

 

Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego

Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego jest czynnością prawną, która ma za zadanie zakończenie sporu przed Izbą, w całości lub części. Ustawodawca nie przewidział na dokonanie tej czynności ściśle określonego terminu, a zatem uwzględnienie odwołania może nastąpić od momentu jego wniesienia do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej aż do zamknięcia rozprawy przed Izbą. Czynność ta, co do zasady, jest dokonana przez zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie, składanej zgodnie z art. 521 ustawy Pzp, a więc do czasu otwarcia rozprawy. Podkreślić należy, że uwzględnienie odwołania powinno być dokonane wyraźnie i w sposób niebudzący wątpliwości co do stanowiska procesowego zamawiającego w tym zakresie.

 

Art. 522 ustawy Pzp w praktyce

Należy pamiętać, że zgodnie z treścią art. 522 ustawy Pzp uwzględnienie dotyczy zarzutów, a nie żądań odwołania. Obowiązek wykonania przez zamawiającego żądań odwołania musi być natomiast postrzegany w odniesieniu do podniesionych w konkretnym odwołaniu zarzutów i dokonany przede wszystkim zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Dlatego nie może budzić wątpliwości, iż Zamawiający dokonując czynności w postępowaniu może wykraczać poza zakres okoliczności wskazanych w zarzutach odwołania, weryfikować każdą okoliczność mogącą wpłynąć na wynik oceny oferty, nawet jeżeli ostatecznie wynik czynności nie będzie w pełni odpowiadał żądaniom uwzględnionego odwołania.

Przepisy regulujące procedurę odwoławczą nie zmieniają zasad według, których zamawiający zobowiązany jest do oceny ofert w postępowaniu. Wytyczna dla zamawiającego zawarta w art. 522 ustawy Pzp, co do sposobu, w jaki zamawiający powinien dokonać czynności objętych zarzutami, nie zwalnia zamawiającego z obowiązku przestrzegania przepisów szczególnych regulujących proces udzielenia zamówienia publicznego (por. wyr. KIO z dnia 24 marca 2022 r. KIO 651/22).

 

Co w sytuacji, gdy zamawiający uwzględni odwołanie i nie zastosuje się do żądań w nim zawartych ?

Jak już wyżej wspomniano, Zamawiający ma obowiązek wykonać, powtórzyć lub unieważnić czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, ale nie jest to obowiązek bezwzględny. Jeśli więc zamawiający po uwzględnieniu odwołania zachowa się inaczej, niż wynika to z żądań wniesionego odwołania, podjęte przez niego czynności można zakwestionować w drodze kolejnego odwołania do Prezesa KIO. Wykonawca winien jednak mieć na uwadze, że w kolejnym postępowaniu odwoławczym Izba będzie oceniała nowe czynności zamawiającego pod kątem ich zgodności z ustawą Pzp, nie zaś pod względem ich formalnej zgodności z żądaniami uwzględnionego uprzednio odwołania. Innymi słowy, ewentualne naruszenie w toku postępowania przez zamawiającego art. 522 ustawy Pzp nie powoduje automatycznego uwzględnienia kolejnego odwołania, lecz jedynie otwiera drogę do merytorycznego rozpoznania przez Izbę ponownie podniesionych zarzutów. Takie podejście jest niewątpliwie racjonalne, bowiem z jednej strony nie zamyka ono drogi zamawiającemu do przeprowadzenia czynności wymaganych dla zapewnienia zgodności postępowania z przepisami ustawy Pzp regulującymi podstawy materialne decyzji podejmowanych w postępowaniu, a z drugiej strony pozwala wykonawcom na skorzystanie ze środków ochrony prawnej wobec czynności, które nie zostały wykonane zgodnie z żądaniami odwołującego.

 

Czynności zamawiającego wykonane zgodnie z żądaniami odwołującego lub z treścią wyroku Izby

Zgodnie z przepisem art. 527 ustawy Pzp na czynność zamawiającego wykonaną zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu, albo, w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, odwołującemu oraz wykonawcy wezwanemu nie przysługują środki ochrony prawnej. Przepis ten stanowi odzwierciedlenie wywodzącej się z procedury cywilnej zasady powagi rzeczy osadzonej (res iudicata), która ma na celu zapobieganie ponownemu orzekaniu przez Izbę o tej samej sprawie. Zatem czynności zamawiającego wykonane zgodnie z żądaniami zawartymi w uwzględnionym odwołaniu nie podlegają już ponownej kontroli, a ewentualne nowe odwołanie w zakresie tych czynności podlegałoby odrzuceniu na podstawie art. 527 i 528 pkt 5 ustawy Pzp.

Jeżeli czynność zamawiającego jest wykonaniem orzeczenia Izby, jedyną możliwością podważenia prawidłowości tej czynności jest wniesienie skargi do sądu na wydane przez Izbę orzeczenie. Wyłącznie bowiem sąd posiada kognicję do orzekania co do istoty sprawy dotyczącej kwestionowania czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z orzeczeniem Izby.

 

Podsumowując, zamawiający ma możliwość dokonania czynności w inny sposób niż wynikający z żądań zawartych w uwzględnionym odwołaniu. Wynika to z faktu, że zamawiający każdorazowo winien kierować się przepisami prawa (zgodnie z wyrażoną w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp zasadą udzielania zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp) oraz działać w oparciu o prawidłowo ustalony stan faktyczny. Wykonawca może zaś kwestionować kolejne czynności zamawiającego w drodze wniesienia odwołania, jednak musi on bezwzględnie wskazać, z jakim konkretnie przepisem ustawy Pzp są one niezgodne. Jeżeli okaże się, że czynności powtórzone, choć nawet niezgodnie z żądaniami uprzednio wniesionego odwołania, są prawidłowe w świetle materialnych przepisów ustawy Pzp, nowe odwołanie będzie uznane jako merytorycznie niezasadne.

 

Marek Tomasik 

mtomasik@kzp.net.pl

 

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej na temat oferowanych usług.

kzp artykuły

Dziękujemy, że jesteś z nami 

Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane jako opinia prawna, w tym nie może służyć jako rekomendacja określonych działań, w szczególności w ramach działalności gospodarczej.

 

Aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach, zapisz się do naszego Newslettera.

Napisz do nas wiadomość na kzp@kzp.net.pl o tytule „Newsletter”, aby otrzymać dostęp.