Partnerzy

Dariusz Ziembiński

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2000 roku, a w 2005 roku założył własną firmę doradczą: Konsultanci Zamówień Publicznych (KZP), która świadczyła kompleksowe usługi w obszarze zamówień publicznych. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, Krajową Izbą Odwoławczą oraz komisjami orzekających ws. o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Prowadzi szkolenia i seminaria. Aktywny lobbysta racjonalizatorskich zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zrzeszającymi poszczególne sektory biznesu, chcącymi współkształtować regulacje prawne, dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych. Jako obserwator uczestnik Rady Dialogu Społecznego i gość na posiedzeniach Rady Ekspertów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Sędzia Sądu Pojednawczego przy OIGD. Autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.

dziembinski@kzp.net.pl

Przemysław Szlegier

Radca prawny współpracujący z KZP. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, upadłościowym, handlowym oraz prawie rynku kapitałowego. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek publicznych oraz grup kapitałowych. Uczestniczył w zakończonym sukcesem projekcie prowadzenia spółki na alternatywny rynek giełdowy NewConnect. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie wyniesione w pracy w handlu zagranicznym oraz prowadzenia firmy nauczającej języków obcych, ma szerokie rozeznanie w zakresie praktycznych problemów z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Posiada również znaczące doświadczenie w prowadzeniu spraw o ochronę dóbr osobistych, w tym opartych o prawo prasowe. Doskonale włada językiem angielskim, w tym specjalistycznym językiem prawniczym, a w zakresie średniozaawansowanym posługuje się również językiem francuskim.

pszlegier@kzp.net.pl

Krzysztof Mikoda

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Zamawiających, posiadający doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań publicznych prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Były pracownik firmy doradczej specjalizującej się w zamówieniach publicznych. Specjalizuje się w zamówieniach z zakresu informatyki oraz postępowaniu cywilnym. Dokonuje analiz, sporządza opinie oraz doradza w zakresie prowadzonej procedury przetargowej. Posiada znaczne doświadczenie w reprezentacji Wykonawców przed Zespołami Arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą. Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z tematyki zamówień publicznych.

kmikoda@kzp.net.pl

Monika Zwolińska

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła z wyróżnieniem, podobnie jak i aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego prowadzoną na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas pracy zawodowej zdobyła doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Były wieloletni pracownik firmy doradczej specjalizującej się w zamówieniach publicznych w tym w szczególności w obsłudze zamawiających z sektora energetycznego. Posiada doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez zamawiających – dokonuje analizy dokumentacji przetargowej, doradza w procedurze zakupowej, sporządza pisma, analizy, opinie prawne. Reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Biegle włada językiem angielskim.

mzwolinska@kzp.net.pl

Żaklina Ossowska

Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych LL.M. na University of Groningen, Holandia, w zakresie International Economic and Business Law. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej Klienta, które zdobyła pracując w międzynarodowej korporacji jako in house lawyer. Od 2010 roku specjalizuje się w zamówieniach publicznych, prowadząc postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zarówno z ramienia Wykonawców jak i Zamawiających. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Z sukcesem prowadzi negocjacje zarówno w ramach odnośnych trybów przetargowych oraz reprezentując Kontrahenta w rokowaniach biznesowych. Sporządza pisma procesowe, opinie prawne, wzory umów. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych. Biegle włada językiem angielskim.

zossowska@kzp.net.pl

Damian Budzis

Aplikant radcowski. Absolwent studiów prawniczych Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Finalista konkursów Law Games oraz Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę z zakresu prawa finansowego. W czasie studiów zaangażowany w działalność pro bono z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach obsługi prawnej spółki publicznej Sygnity S.A. Specjalizuje się w zamówieniach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku informatycznego. Posiada doświadczenie w reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, dokonuje analiz, sporządza opinie, pisma procesowe oraz wzory umów. Biegle włada językiem angielskim.

dbudzis@kzp.net.pl

Marek Tomasik

Ekspert ds. zamówień publicznych. Były pracownik Urzędu Zamówień Publicznych i Zamawiających z sektora finansów publicznych, m.in. Biura Zamówień Publicznych m.st. Warszawy. Podczas pracy zawodowej nabył doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Były pracownik firmy doradczej specjalizującej się w zamówieniach publicznych, gdzie dokonywał analiz, sporządzał opinie oraz doradzał zamawiającym i Wykonawcom w zakresie prowadzonej procedury przetargowej. Specjalista w zakresie środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu Zamawiających oraz Wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Zespołem Arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą oraz w obsłudze Klientów z branży IT. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

mtomasik@kzp.net.pl