Partnerzy

Dariusz Ziembiński

Radca prawny, specjalista w zakresie: prawa zamówień publicznych, procedury administracyjnej, ochrony uczciwej konkurencji, partnerstwa publiczno prywatnego, prawa procesowego, prawa ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, konstytucji dla biznesu, prawa kontraktowego i prawa procesowego oraz prawa karnego gospodarczego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2000 roku, a w 2005 roku założył własną firmę doradczą: Konsultanci Zamówień Publicznych (KZP), która świadczyła kompleksowe usługi w obszarze zamówień publicznych. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, Krajową Izbą Odwoławczą oraz komisjami orzekających ws. o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Prowadzi szkolenia i seminaria. Aktywny lobbysta racjonalizatorskich zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zrzeszającymi poszczególne sektory biznesu, chcącymi współkształtować regulacje prawne, dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych. Jako obserwator uczestnik Rady Dialogu Społecznego i gość na posiedzeniach Rady Ekspertów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Sędzia Sądu Pojednawczego przy OIGD. Autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.

dziembinski@kzp.net.pl

Damian Budzis

Radca Prawny, specjalista w zakresie: prawa zamówień publicznych, procedury administracyjnej, ochrony uczciwej konkurencji, partnerstwa publiczno prywatnego oraz prawa procesowego.

Absolwent studiów prawniczych Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Finalista konkursów Law Games oraz Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę z zakresu prawa finansowego. W czasie studiów zaangażowany w działalność pro bono z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach obsługi prawnej spółki publicznej Sygnity S.A. Posiada doświadczenie w reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, dokonuje analiz, sporządza opinie, pisma procesowe oraz wzory umów. Biegle włada językiem angielskim.

dbudzis@kzp.net.pl

Paweł Kierończyk

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa procesowego, a także prawa kontraktów, prawa nieruchomości, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa handlowego.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację sądową. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Jego praktyka zawodowa obejmuje również przygotowywanie i negocjowanie umów dla podmiotów z branży nieruchomości, budowlanej, logistycznej i motoryzacyjnej.

Doradzał także przy projektach infrastrukturalnych z zakresu energii odnawialnej i ochrony środowiska. Reprezentował Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących uzyskania decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę i innych decyzji związanych z inwestycjami budowlanymi.

Posiada również doświadczenie z zakresu kompleksowej obsługi prawnej podmiotów tworzących międzynarodowe grupy kapitałowe, które zdobywał pracując jako in house lawyer. Koordynował procesy restrukturyzacyjne spółek. Sporządza pisma, analizy, opinie prawne i wzory umów. Biegle włada językiem angielskim.

pkieronczyk@kzp.net.pl

Dorota Kurek–Zielińska

Radca prawny, specjalistka w dziedzinie prawa cywilnego i pracy, jak również prawa gospodarczego i handlowego, w tym obsłudze dotyczącej bieżących spraw małych i dużych przedsiębiorców. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i przed organami administracyjnymi oraz zajmuje się windykacją i egzekucją wierzytelności wynikających
z umów. Uczestniczy w negocjacjach i mediacjach sądowych.

Skończyła z wyróżnieniem studia prawnicze (Rektorskim Dyplomem Uznania) Wydział Prawa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończyła także podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Rozwoju i Polityki Regionalnej oraz Zagadnień Legislacyjnych, a następnie aplikację radcowską w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2004 r. pracując w kancelariach prawniczych oraz urzędach państwowych. Doradza Klientom w sprawach związanych z prowadzeniem firm,  dochodzeniem roszczeń ze stosunków zobowiązaniowych oraz przygotowuje pisma procesowe, opinie prawne, wzory umów, regulaminów. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej w postępowaniu przedsądowym i sądowym.

Prowadziła szkolenia z zakresu umów występujących w obrocie prawnym.

dzielinska@kzp.net.pl

Krzysztof Mikoda

Radca prawny, specjalista w zakresie: prawa zamówień publicznych, prawa autorskiego, prawa cywilnego, prawa kontraktowego, prawa procesowego oraz ochrony danych osobowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wyróżnieniem. Wieloletni pracownik Zamawiających, posiadający doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań publicznych prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Były pracownik firmy doradczej specjalizującej się w zamówieniach publicznych. Dokonuje analiz, sporządza opinie oraz doradza w zakresie prowadzonej procedury przetargowej. Posiada znaczne doświadczenie w reprezentacji Wykonawców przed Zespołami Arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą. Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z tematyki zamówień publicznych. Biegle włada językiem angielskim.

kmikoda@kzp.net.pl

Żaklina Ossowska

Prawnik, specjalistka w zakresie: prawa zamówień publicznych, prawa korporacyjnego (w tym w zakresie prawa kontraktowego, ochrony danych osobowych, negocjacji oraz pokojowego rozstrzygania sporów), nierejestrowanego lobbingu, międzynarodowego prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dot. dumpingu, oraz prawa europejskiego.

Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN; absolwentka studiów podyplomowych LL.M. na University of Groningen, Holandia, w zakresie International Economic and Business Law; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej Klienta, które zdobyła pracując w międzynarodowej korporacji jako in house lawyer. Od 2010 roku specjalizuje się w zamówieniach publicznych oraz niepublicznych, prowadząc postępowania o udzielenie zamówienia zarówno z ramienia wykonawców jak i zamawiających. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Z sukcesem prowadzi negocjacje zarówno w ramach odnośnych trybów przetargowych oraz reprezentując kontrahenta w rokowaniach biznesowych. Sporządza pisma procesowe, opinie prawne, wzory umów, regulaminy. Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z tematyki zamówień publicznych. Biegle włada językiem angielskim.

zossowska@kzp.net.pl

Ewelina Toborek

Radca Prawny, specjalista w zakresie: prawa zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej, procedury administracyjnej, regulacji dotyczących informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, prawa kontraktowego, prawa procesowego.

Absolwentka studiów prawniczych na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie oraz na L’ Uniwersité d’ Orlaéns we Francji. Ukończyła także studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz z prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie aplikację radcowską w Warszawie.

Doświadczenie zdobyła m. in. w pracy w instytucjach administracji publicznej oraz jednostkach budżetowych zajmujących się kontrolą zamówień publicznych realizowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Interreg. Posiada doświadczenie w negocjowaniu i konstruowaniu umów, obsłudze prawnej departamentów zajmujących się systemami informatycznymi a także w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych. Sporządza pisma procesowe, opinie prawne, umowy, regulaminy. Biegle włada językiem francuskim.

etoborek@kzp.net.pl

Marek Tomasik

Ekspert ds. zamówień publicznych, a także specjalista w zakresie: ochrony danych osobowych oraz jawności w przetargach w świetle ustawy o jawności życia publicznego.

Były pracownik Urzędu Zamówień Publicznych i Zamawiających z sektora finansów publicznych, m.in. Biura Zamówień Publicznych m.st. Warszawy. Podczas pracy zawodowej nabył doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Były pracownik firmy doradczej specjalizującej się w zamówieniach publicznych, gdzie dokonywał analiz, sporządzał opinie oraz doradzał zamawiającym i Wykonawcom w zakresie prowadzonej procedury przetargowej. Specjalista w zakresie środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu Zamawiających oraz Wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Zespołem Arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą oraz w obsłudze Klientów z branży IT. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

mtomasik@kzp.net.pl