Wykonawca może nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki pisarskiej lub omyłki rachunkowej

13.09.2017