Skutek upływu terminu związania ofertą, możliwe dyskwalifikujące konsekwencje

10.12.2016