Próba zrekompensowania zaniżonych kosztów pracy innymi elementami cenotwórczymi jest niedopuszczalna

01.07.2016