Opracowania

Zamawiający nie chcą odważnej reformy Pzp

17.02.2019

Niewątpliwie jednymi z najbardziej odważnych propozycji w zakresie zmian krajowego systemu zamówień publicznych jest obowiązkowa analiza potrzeb zamawiającego wykonana przed wszczęciem postępowania, spotkanie z wykonawcami po wyborze oferty najkorzystniejszej (nowocześniejsza forma dawnego protestu) oraz raport z ewaluacji umowy.

 

Hackathon zorganizowany przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w sobotę 16.02.2019 r. uwidocznił, iż zamawiający którzy stanowili przytłaczającą większość zaproszonych na to spotkanie, nie chcą przyjąć nowych obowiązków, które w zamyśle autorów miały podnieść jakość prowadzonych procedur, ich przejrzystość, oraz samokształcenie i rozwój pracowników zamawiającego.

Kary za zmowy przetargowe obejmą także urzędników ale tylko w teorii?

12.02.2019

Impulsem do zmiany art. 305 k.k. ma być rzekomo to, że brzmienie tego przepisu sięga swoją historią roku 1932r. i oczywiście roku 1969r., więc dotyczy innych realiów gospodarczych. Ale tak ogólne podejście może zmylić, bowiem nowe brzmienie przepisu jest wprost wymierzone w głównie przedsiębiorców. I o ile dziś napiętnuje się użyte w przepisie pojęcie w związku z „przetargiem publicznym”, jako zbyt wąskie to nowy przepis daje nieograniczone pole do składania zawiadomień w prokuraturze.

Ku wielkiemu zdziwieniu projektodawca nowych przepisów wykazuje troskę o przetargi prywatne, które jego zdaniem nie są objęte ochroną tym przepisem, dlatego teraz trzeba zmienić przepis. Zmienić i to jak !

Mniej jawności w nowym projekcie ustawy Pzp, a przecież brak ustawy o sygnalistach

11.02.2019

W krajowym systemie zamówień publicznych, na przestrzeni wielu minionych lat i obecnie nie zmienił się jeden problem, a mianowicie składanie przez wykonawców w dokumentach przetargowych informacji wprowadzających w błąd zamawiającego. Jak się wydaje proponowany w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych mechanizm, nie przyczyni się do walki z tym patologicznym zjawiskiem.

KIO coraz radykalniej walczy z nieprawdziwymi informacjami

25.01.2019

Art. 24 ust 1 pkt 17 Pzp stanowi obowiązek zamawiającego wykluczenia wykonawcy wskutek podania nieprawdziwych informacji w oświadczeniach, dokumentach, a nawet w treści oferty przetargowej np. poprzez zaoferowanie urządzeń, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych cech, parametrów, czy funkcji. Podstawa wykluczenia dotyczy tutaj więc także nieumyślnego wprowadzenia zamawiającego w błąd.

Cena oferty niższa np. o 20% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert

15.01.2019

Z dniem 28 lipca 2016 r. brzmienie art. 90 ustawy uległo zmianie w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). W świetle znowelizowanej treści przepisu art. 90 ust. 1 Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

  1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
  2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
  3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
  4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
  5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Osobno ocenia się samą treść przedstawionego uzasadnienia objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa

13.01.2019

W wyroku z dnia 17 grudnia 2018 r. sygn. akt: KIO 2498/18 Izba stwierdza: „Podkreślenia wymaga, że samo uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy nie może być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, jak uczynił to wykonawca (…). Uzasadnienie jest elementem jawnym, ma ono służyć weryfikacji prawidłowości wykazania przez wykonawcę objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa składnych dokumentów.”

Waloryzacja według propozycji ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

05.01.2019

Należy w pełni podzielić stanowisko ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, że „Propozycje były wyczekiwane przez branżę budowlaną. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów. Wiemy, że nie jest możliwe sprawne realizowanie kontraktów bez odpowiedniej polityki dotyczącej kontraktów. Modernizujemy polskie drogi i polską kolej. Dzisiejsze propozycje, przedstawione przez GDDKiA i PKP PLK SA są wyrazem dbałości o to, aby ta modernizacja mogła przebiegać sprawnie i bez zakłóceń”.

Jednak w tym zdaniu jest pominięty jeden kluczowy na dziś problem, brak jest informacji o waloryzacji kontraktów będących w toku, przy których zapewne wykonawcy już zastanawiają się nad odstąpieniem do realizacji.

Stwierdzenia wad nadających się do usunięcia, a uprawnienie do odmowy odbioru końcowego

31.12.2018

Zgodnie z dominującym w judykaturze stanowiskiem, oddanie przez przyjmującego zamówienie dzieła z wadą istotną, tj. czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się w sposób wyraźny umowie, uprawnia zamawiającego do odmowy odbioru dzieła, a tym samym wynagrodzenie nie staje się wymagalne. Jednak w sytuacjach, w których dzieło wykazuje jedynie wadę nieistotną, jego oddanie powinno powodować po myśli art. 642 § 1 kodeksu cywilnego wymagalność wierzytelności wykonawcy o wynagrodzenie, zaś zamawiającemu pozostają wówczas uprawnienia z tytułu rękojmi. Kluczowym oczywiście jest przy takim zagadnieniu art. 643 k.c., zgodnie z którym zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem.

Jakość dokumentacji na roboty budowlane przy umowie ramowej

15.12.2018

Kompletność dokumentacji przetargowej jest kluczowa dla rzetelnej wyceny ofert, co ma kluczowe znaczenie dla przestrzegania zasady uczciwej konkurencji, na czym jak się wydaje wciąż najbardziej zależy wykonawcom. Problem szczególnie ważny jest w zamówieniach o roboty budowlane, które są z reguły bardzo wartościowe i gdzie błąd w obliczeniu ceny oferty, może przerodzić się w straty na kontrakcje.

Ale przecież roboty budowlane można także nabyć w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej, którą to zamawiającym zawiera z jednym lub większą liczbą wykonawców, a której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych jakie mogą zostać udzielone w danym okresie. Cechą charakterystyczną umowy ramowej jest więc to, że nie ma charakteru zobowiązującego, ale jej istotą i celem jest ustalenie przyszłych warunków zamówienia publicznego, w szczególności dotyczących ceny oraz przewidywanych ilości.

Tym niemniej nadal jest to zamówienie publiczne, zatem ustawa prawo zamówień publicznych (Pzp), czy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, nie robią wyjątku dla opisu przedmiotu zamówienia.

Dobre obyczaje, uczciwe postępowanie w systemie pzp

13.12.2018

Jak wskazuje się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej ustawa Prawo zamówień publicznych (Pzp) nie zawiera definicji legalnej czynu nieuczciwej konkurencji i odsyła w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdzie art. 3 tej ustawy określa przykładowy katalog czynów nieuczciwej konkurencji. Przepis ten więc jedynie generalnie wskazuje kategorię czynów nieuczciwej konkurencji odwołując się tak do sprzeczności czynu z prawem, jak z dobrymi obyczajami, oraz stawia wymóg, aby czyn zagrażał albo naruszał interes innego przedsiębiorcy lub klienta.