Opracowania

Osobno ocenia się samą treść przedstawionego uzasadnienia objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa

13.01.2019

W wyroku z dnia 17 grudnia 2018 r. sygn. akt: KIO 2498/18 Izba stwierdza: „Podkreślenia wymaga, że samo uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy nie może być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, jak uczynił to wykonawca (…). Uzasadnienie jest elementem jawnym, ma ono służyć weryfikacji prawidłowości wykazania przez wykonawcę objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa składnych dokumentów.”

Waloryzacja według propozycji ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

05.01.2019

Należy w pełni podzielić stanowisko ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, że „Propozycje były wyczekiwane przez branżę budowlaną. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów. Wiemy, że nie jest możliwe sprawne realizowanie kontraktów bez odpowiedniej polityki dotyczącej kontraktów. Modernizujemy polskie drogi i polską kolej. Dzisiejsze propozycje, przedstawione przez GDDKiA i PKP PLK SA są wyrazem dbałości o to, aby ta modernizacja mogła przebiegać sprawnie i bez zakłóceń”.

Jednak w tym zdaniu jest pominięty jeden kluczowy na dziś problem, brak jest informacji o waloryzacji kontraktów będących w toku, przy których zapewne wykonawcy już zastanawiają się nad odstąpieniem do realizacji.

Stwierdzenia wad nadających się do usunięcia, a uprawnienie do odmowy odbioru końcowego

31.12.2018

Zgodnie z dominującym w judykaturze stanowiskiem, oddanie przez przyjmującego zamówienie dzieła z wadą istotną, tj. czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się w sposób wyraźny umowie, uprawnia zamawiającego do odmowy odbioru dzieła, a tym samym wynagrodzenie nie staje się wymagalne. Jednak w sytuacjach, w których dzieło wykazuje jedynie wadę nieistotną, jego oddanie powinno powodować po myśli art. 642 § 1 kodeksu cywilnego wymagalność wierzytelności wykonawcy o wynagrodzenie, zaś zamawiającemu pozostają wówczas uprawnienia z tytułu rękojmi. Kluczowym oczywiście jest przy takim zagadnieniu art. 643 k.c., zgodnie z którym zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem.

Jakość dokumentacji na roboty budowlane przy umowie ramowej

15.12.2018

Kompletność dokumentacji przetargowej jest kluczowa dla rzetelnej wyceny ofert, co ma kluczowe znaczenie dla przestrzegania zasady uczciwej konkurencji, na czym jak się wydaje wciąż najbardziej zależy wykonawcom. Problem szczególnie ważny jest w zamówieniach o roboty budowlane, które są z reguły bardzo wartościowe i gdzie błąd w obliczeniu ceny oferty, może przerodzić się w straty na kontrakcje.

Ale przecież roboty budowlane można także nabyć w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej, którą to zamawiającym zawiera z jednym lub większą liczbą wykonawców, a której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych jakie mogą zostać udzielone w danym okresie. Cechą charakterystyczną umowy ramowej jest więc to, że nie ma charakteru zobowiązującego, ale jej istotą i celem jest ustalenie przyszłych warunków zamówienia publicznego, w szczególności dotyczących ceny oraz przewidywanych ilości.

Tym niemniej nadal jest to zamówienie publiczne, zatem ustawa prawo zamówień publicznych (Pzp), czy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, nie robią wyjątku dla opisu przedmiotu zamówienia.

Dobre obyczaje, uczciwe postępowanie w systemie pzp

13.12.2018

Jak wskazuje się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej ustawa Prawo zamówień publicznych (Pzp) nie zawiera definicji legalnej czynu nieuczciwej konkurencji i odsyła w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdzie art. 3 tej ustawy określa przykładowy katalog czynów nieuczciwej konkurencji. Przepis ten więc jedynie generalnie wskazuje kategorię czynów nieuczciwej konkurencji odwołując się tak do sprzeczności czynu z prawem, jak z dobrymi obyczajami, oraz stawia wymóg, aby czyn zagrażał albo naruszał interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Albo nastawienie się na doświadczenie albo na zysk, nowe dylematy wykonawcy

05.12.2018

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej coraz częściej wyrażany jest stanowczy pogląd odwołując się do wyroku TSUE C-387/14 w sprawie Esaprojekt, iż doświadczenie konsorcjanta jak i podwykonawcy liczy się w taki sposób, że uwzględnia się jedynie realny i osobisty zakres wykonywania zadania. To wywołuje dwa kluczowe skutki dla wykonawcy, po pierwsze muszą oni przed złożeniem oferty bardzo wnikliwie przeanalizować zadanie referencyjne pod tym właśnie kątem, a nie tak jak dotychczas odwołać się do realizacji całego zamówienia. Po drugie, nie dokonania takiego rozróżnienia doświadczenia własnego i zakresu które wykonały inne podmioty, powoduje możliwość postawienia zarzutu naruszenia art. 24 ust 1 pkt 16 lub 17 ustawy Prawo zamówień publicznym, w skrócie postawienie zarzutu podania nieprawdziwych informacji w celu uzyskania zamówienia.

Czasem udział wykonawcy w przetargu wypacza konkurencję

02.12.2018

Co do zasady, wykonawca, który przygotowywał postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, np. opis przedmiotu zamówienia albo przy przygotowaniu oferty posługiwał się osobami, które postępowanie przygotowywały, zdobywa przewagę konkurencyjną nad innymi wykonawcami w tym postępowaniu. Kluczem więc jest to czy znał fragmenty specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w jakim zakresie, i czy zamawiający odpowiednio wcześnie podjął czynność aby zneutralizować taką przewagę.

Rozgrywanie terminem na wniesienie odwołania przy nadużyciu tajemnicy przedsiębiorstwa

25.11.2018

Ustawodawca nie określił konkretnego momentu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego zamawiający powinien zakończyć weryfikację wniosków i ofert, w tym dokumentów lub oświadczeń objętych przez oferenta tajemnicą przedsiębiorstwa. Oczywiście zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp ostatecznym momentem, od którego wszystkie dokumenty postępowania podlegają udostępnieniu jest moment wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienie postępowania.

Próg 30% różnicy ma drugorzędne znaczenie

20.11.2018

Aktualnie obowiązujący art. 90 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że: „jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: (…)”. Z kolei art. 90 ust. 1a Pzp stanowi obecnie, że: „w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

  1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
  2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.”

(Nie)porównywalność ofert

14.11.2018

Nieporównywalność ofert w naturalny sposób wiążę się z naruszeniem uczciwej konkurencji. Tak też wskazała Izba w wyroku KIO z dnia 2.03.2010 r., sygn. KIO/UZP 184/10, gdzie stwierdza się m.in.: „Skład orzekający Izby w niniejszej sprawie, podziela pogląd wyrażony wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 lipca 2009 r.: „(…) obwarowanie opisu przedmiotu zamówienia zdarzeniami przyszłymi i niezdefiniowanymi, które jednak z dużym prawdopodobieństwem wystąpią w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia powoduje, że w rzeczywistości opis przedmiotu zamówienia staje się dalece niewyczerpujący i nie pozwala na sporządzenie rzetelnej, profesjonalnej oferty” (wyrok KIO z 14 lipca 2009 r. sygn. akt KIO/UZP 812/09, KIO/UZP 833/09). (…) Kwestionowane postanowienia SIWZ narzucają takie warunki, iż każdy z wykonawców będzie mógł inaczej identyfikować poszczególne ryzyka, co może prowadzić do złożenia nieporównywalnych ofert, a tym samym naruszenia art. 7 Pzp, zgodnie z którym zamawiający ma obowiązek przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców w zgodności z przepisami ustawy Pzp.”