Opracowania

Przedwczesne zarzuty dotyczące nieprawdziwych informacji

06.05.2019

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp :

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  • wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
  • wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ponieważ są to przepisy kasacyjne dla wykonawcy, zamawiający muszą je stosować z rozwagą i uzyskać wcześniej pewność, iż wszystkie przesłanki zawarte w tych normach wystąpiły łącznie. Niewykazanie zaistnienia chociażby jednej z nich jest wystarczające do stwierdzania, że zamawiający nie może wykluczyć wykonawcy z postępowania bez naruszenia ustawy Pzp.

Zapewnienia zamawiającego o sprawnym przeprowadzeniu postępowania, a termin jego wykonania

09.04.2019

Termin realizacji zamówienia określony data dzienną to pułapka dla wykonawcy i łatwy zarobek dla zamawiającego na karach umownych. To także daje pretekst zamawiającemu do odstąpienia od umowy, jeśli w zakreślonej dacie nie otrzymał jeszcze całego przedmiotu zamówienia. Niebezpieczeństwo jest tym większe, im bardziej skomplikowaną procedurę począwszy od przetargu ograniczonego, poprzez dialog techniczny. Oczywiście zamawiający w dobrej wierze może wierzyć, że przeprowadzi przetarg sprawnie, ale to wykonawcy będzie bił zegar i z każdą minutą odmierzał rosnące ryzyko sporu na etapie realizacji zamówienia.

Limity eliminują małe i średnie przedsiębiorstwa z ubiegania się o zamówienia publiczne

19.03.2019

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 150 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość zabezpieczenia ustala się w wysokości do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Dalsza tego przepisu stanowi, że jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. W takim przypadku w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia i zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.

Problem w tym, że zamawiający w praktyce nie przewidują możliwości potrąceń za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane, co w sytuacji gdy Mali i Średni Przedsiębiorcy (MŚP) wyczerpali już możliwy dla nich limit, wprost eliminuje ich to z udziału w kolejnych przetargach. Rząd nie dostrzega tego problemu.

Równoważność iluzoryczna, pozorna – akceptowana w projekcie nowego Pzp

01.03.2019

Problem równoważności dla proponowanych rozwiązań lub urządzeń jest kluczowy dla każdego wykonawcy, gdyż dotyczy poprawności złożonej oferty lub ilości punktów jakie dostanie przedsiębiorca w kryteriach oceny ofert, albo i jedno i drugie. Niestety art. 113 ust. 5 projektowanej ustawy nie robi nawet pół kroku do przodu aby poprawić w tym względzie sytuację oferentów. Zatem wciąż będą zmuszeni wnosić odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „KIO” lub „Izba”), zarzucając zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 3 ustawy Pzp, w związku z podjęciem przez zamawiającego czynności do których nie był on uprawniony oraz nie podjęciem przez niego czynności do których był on zobowiązany, w świetle przepisów ustawy Pzp. Popularne stwierdzenie, że można zaoferować rozwiązanie nie gorsze niż opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „siwz” lub „specyfikacja”), ma jedynie pozory „konkurencyjności” i z całą pewnością uniemożliwia złożenie „ofert równoważnych”, gdyż zamawiający w opisywanym przypadku w sposób zakamuflowany wymaga aby były one tożsame.

Funkcjonalność i jej cena jako tajemnica przedsiębiorstwa

23.02.2019

Wykaz funkcjonalności, parametrów i wyposażenia urządzeń wielofunkcyjnych, czy wykaz funkcjonalności systemu/ów, to opracowania, które mogą zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, ale rzeczywiści rzadko są nimi tak realnie, jak i zgodnie z prawem. Nie jest bowiem zasadne odwoływanie się do argumentacji, iż zestawienie zostało przygotowane specjalnie do tego postępowania (zgodnie z wymogami zamawiającego), jak też iż taki wykaz funkcjonalności, parametrów i wyposażenia urządzeń wielofunkcyjnych oraz wykaz funkcjonalności systemu/ów, nie były wykorzystywane u innego klienta w takiej formie i stanowi know-how wykonawcy, a ich ujawnienie może zagrażać pozycji konkurencyjnej na rynku. Nie powinien w takiej sytuacji być również uznany jako przesądzający argument o tym, że podmiot zewnętrzny nałożył na oferenta obowiązek utajnienia wszystkich informacji i dokumentów, które tego dotyczą. Należy podkreślić, iż przed profesjonalną analizą i oceną zamawiający nie uchyli się, wręcz przeciwnie, zawsze może ona być skontrolowana.

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa przed KIO

21.02.2019

Z uwagi na bezkarność zastrzegania całych ofert lub wniosków składanych zamawiającego jako tajemnica przedsiębiorstwa, a nawet samego uzasadnienia dla takiej decyzji wykonawcy, powoduje że zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 8 ust. 1 i 3 oraz art. 7 ust.1 Pzp, a także art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), jest wciąż jednym z najczęściej rozpatrywanych przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Ciągła argumentacja o tym, iż fundamentalną zasadą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest ich jawność, zaś możliwość zastrzeżenia części wniosku/oferty stanowi jedynie wyjątek od ww. zasady, nie odniosła i nie odniesie już skutku. Konieczna jest interwencja ustawodawcy, przywracająca poszanowanie zasady jawności postępowania o zamówienie publicznego, która stoi na straży transparentnego i gospodarnego wydatkowania środków publicznych.

Bo nikt nie zaprzecza, że umożliwienie konkurencji zapoznania się z częścią wniosków/ofert pozostałych wykonawców, jest najlepszym narzędziem do prawidłowości przestawionych informacji, w rezultacie zgodności z przepisami Pzp czynności podjętych przez zamawiającego.

Zamawiający nie chcą odważnej reformy Pzp

17.02.2019

Niewątpliwie jednymi z najbardziej odważnych propozycji w zakresie zmian krajowego systemu zamówień publicznych jest obowiązkowa analiza potrzeb zamawiającego wykonana przed wszczęciem postępowania, spotkanie z wykonawcami po wyborze oferty najkorzystniejszej (nowocześniejsza forma dawnego protestu) oraz raport z ewaluacji umowy.

 

Hackathon zorganizowany przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w sobotę 16.02.2019 r. uwidocznił, iż zamawiający którzy stanowili przytłaczającą większość zaproszonych na to spotkanie, nie chcą przyjąć nowych obowiązków, które w zamyśle autorów miały podnieść jakość prowadzonych procedur, ich przejrzystość, oraz samokształcenie i rozwój pracowników zamawiającego.

Kary za zmowy przetargowe obejmą także urzędników ale tylko w teorii?

12.02.2019

Impulsem do zmiany art. 305 k.k. ma być rzekomo to, że brzmienie tego przepisu sięga swoją historią roku 1932r. i oczywiście roku 1969r., więc dotyczy innych realiów gospodarczych. Ale tak ogólne podejście może zmylić, bowiem nowe brzmienie przepisu jest wprost wymierzone w głównie przedsiębiorców. I o ile dziś napiętnuje się użyte w przepisie pojęcie w związku z „przetargiem publicznym”, jako zbyt wąskie to nowy przepis daje nieograniczone pole do składania zawiadomień w prokuraturze.

Ku wielkiemu zdziwieniu projektodawca nowych przepisów wykazuje troskę o przetargi prywatne, które jego zdaniem nie są objęte ochroną tym przepisem, dlatego teraz trzeba zmienić przepis. Zmienić i to jak !

Mniej jawności w nowym projekcie ustawy Pzp, a przecież brak ustawy o sygnalistach

11.02.2019

W krajowym systemie zamówień publicznych, na przestrzeni wielu minionych lat i obecnie nie zmienił się jeden problem, a mianowicie składanie przez wykonawców w dokumentach przetargowych informacji wprowadzających w błąd zamawiającego. Jak się wydaje proponowany w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych mechanizm, nie przyczyni się do walki z tym patologicznym zjawiskiem.

KIO coraz radykalniej walczy z nieprawdziwymi informacjami

25.01.2019

Art. 24 ust 1 pkt 17 Pzp stanowi obowiązek zamawiającego wykluczenia wykonawcy wskutek podania nieprawdziwych informacji w oświadczeniach, dokumentach, a nawet w treści oferty przetargowej np. poprzez zaoferowanie urządzeń, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych cech, parametrów, czy funkcji. Podstawa wykluczenia dotyczy tutaj więc także nieumyślnego wprowadzenia zamawiającego w błąd.